Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Aangesloten bonden

Aan­ge­slo­ten bij het ISR


Op dit mo­ment zijn er ruim 80 door NOC*NSF er­ken­de na­ti­o­na­le sport­bon­den en sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR aan­ge­slo­ten. Zij heb­ben in hun sta­tu­ten het ISR be­noemd als (tucht)recht­spre­kend or­gaan.

Met al­le sport­or­ga­ni­sa­ties en bon­den zijn af­zon­der­lij­ke over­een­kom­sten ge­slo­ten over de be­tref­fen­de on­der­wer­pen waar­voor het ISR be­voegd is. Dit staat te­vens in hun sta­tu­ten be­schre­ven. Hier­on­der ziet u wel­ke sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR zijn aan­ge­slo­ten, wel­ke on­der­wer­pen er zijn on­der­ge­bracht en of de aan­kla­ger van het ISR be­voegd is za­ken aan­han­gig te ma­ken.

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Koninklijke Nederlandse Dambond

Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond