Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Aangesloten bonden

Aan­ge­slo­ten bij het ISR


Op dit mo­ment zijn er ruim 80 door NOC*NSF er­ken­de na­ti­o­na­le sport­bon­den en sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR aan­ge­slo­ten. Zij heb­ben in hun sta­tu­ten het ISR be­noemd als (tucht)recht­spre­kend or­gaan.

Met al­le sport­or­ga­ni­sa­ties en bon­den zijn af­zon­der­lij­ke over­een­kom­sten ge­slo­ten over de be­tref­fen­de on­der­wer­pen waar­voor het ISR be­voegd is. Dit staat te­vens in hun sta­tu­ten be­schre­ven. Hier­on­der ziet u wel­ke sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR zijn aan­ge­slo­ten, wel­ke on­der­wer­pen er zijn on­der­ge­bracht en of de aan­kla­ger van het ISR be­voegd is za­ken aan­han­gig te ma­ken.

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie

Koninklijke Nederlandse Zwembond

Koninklijke Wandel Bond Nederland

Nederlands Handbal Verbond

Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging

Nederlandse Algemene Danssport Bond

Nederlandse Basketball Bond

Nederlandse Beugel Bond

Nederlandse Boks Bond

Nederlandse Bowling Federatie