Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Aangesloten bonden

Aan­ge­slo­ten bij het ISR


Op dit mo­ment zijn er ruim 80 door NOC*NSF er­ken­de na­ti­o­na­le sport­bon­den en sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR aan­ge­slo­ten. Zij heb­ben in hun sta­tu­ten het ISR be­noemd als (tucht)recht­spre­kend or­gaan.

Met al­le sport­or­ga­ni­sa­ties en bon­den zijn af­zon­der­lij­ke over­een­kom­sten ge­slo­ten over de be­tref­fen­de on­der­wer­pen waar­voor het ISR be­voegd is. Dit staat te­vens in hun sta­tu­ten be­schre­ven. Hier­on­der ziet u wel­ke sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR zijn aan­ge­slo­ten, wel­ke on­der­wer­pen er zijn on­der­ge­bracht en of de aan­kla­ger van het ISR be­voegd is za­ken aan­han­gig te ma­ken.

Aikido Bond Nederland

Algemene Nederlandse Sjoelbond

American Football Bond Nederland

Atletiekunie

Badminton Nederland

Bob en Sleebond Nederland

Cheersport Netherlands

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Gehandicaptensport Nederland

Holland Surfing Association