Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Uitsprakenbank

Soor­ten uit­spra­ken en be­slis­sin­gen


Na een mel­ding zijn er ver­schil­len­de uit­spra­ken en be­slis­sin­gen mo­ge­lijk.

 • Se­pot
  De aan­kla­ger kan we­gens uit­een­lo­pen­de re­de­nen be­slis­sen de pro­ce­du­re niet voort te zet­ten en te la­ten rus­ten. Dit heet een se­pot­be­slis­sing. Zo kan het zijn dat in de be­slis­sing staat dat ie­mand ten on­rech­te is be­schul­digd of dat er on­vol­doen­de be­wijs is. Een an­de­re re­den kan zijn dat de ge­dra­ging te ge­ring is om in be­han­de­ling te ne­men of dat er reeds een an­de­re op­los­sing is aan­ge­dra­gen.

 • Schik­king
  De aan­kla­ger kan be­slui­ten de be­ë­dig­de in een zaak een schik­king aan te bie­den. De be­schul­dig­de stemt dan in met een boe­te, be­ris­ping of maat­re­gel. De zaak hoeft dan niet voor de tucht­com­mis­sie te ko­men.

 • Aan­han­gig ma­ken bij tucht­com­mis­sie
  In­dien de aan­kla­ger de zaak aan­han­gig maakt bij de tucht­com­mis­sie, wordt de ca­sus door een meer­vou­di­ge ka­mer be­han­deld. El­ke com­mis­sie be­staat uit ka­mers van drie per­so­nen, een voor­zit­ter en twee le­den. Zij zijn be­kend met de des­be­tref­fen­de sport­bond en sport, of heb­ben ex­per­ti­se op spe­ci­fiek ter­rein dat be­trek­king heeft op de voor­lig­gen­de ca­sus. Zij be­stu­de­ren het dos­sier en ho­ren al­le be­trok­ken par­tij­en. Daar­na komt de tucht­com­mis­sie tot een uit­spraak.

 • Com­mis­sie van be­roep
  Te­gen de uit­spraak van de tucht­com­mis­sie kan ook be­roep wor­den aan­ge­te­kend. In dat ge­val wordt aan een an­de­re com­mis­sie ge­vraagd om nog­maals de zaak te be­oor­de­len, een zo­ge­naam­de com­mis­sie van be­roep. Daar­na komt de be­roeps­com­mis­sie tot een uit­spraak.