Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Uitsprakenbank

Soor­ten sanc­ties


Het ISR kan na een over­tre­ding van het tucht­re­gle­ment sanc­ties op­leg­gen. In de tucht­re­gle­men­ten die van toe­pas­sing zijn, staan de mo­ge­lij­ke sanc­ties be­schre­ven.

  • Een be­ris­ping.
  • Het ver­bod om voor een be­paal­de duur deel te ne­men aan één of meer ac­ti­vi­tei­ten van de sport­bond.
  • Het ver­bod om voor een be­paal­de duur be­paal­de lid­maat­schaps­rech­ten uit te oe­fe­nen.
  • Het ver­bod tot het uit­oe­fe­nen van één of meer func­ties in de sport­bond voor een be­paal­de duur.
  • Een schor­sing voor een be­paal­de duur.
  • Een roy­e­ment (ont­zet­ting) als lid van de sport­bond.

De bo­ven­ge­noem­de straf­fen gel­den al­leen voor de sport­bond waar de be­schul­dig­de een lid­maat­schap heeft.

NOC*NSF re­gi­streert de sanc­tie te­gen de be­schul­dig­de. Hier­door kan de be­schul­dig­de niet bij een ver­e­ni­ging bin­nen de sport­bond ac­tief zijn, zo­lang de sanc­tie van toe­pas­sing is. De mees­te lan­de­lij­ke sport­or­ga­ni­sa­ties zijn aan­ge­slo­ten bij NOC*NSF en ver­te­gen­woor­di­gen sa­men bij­na 24.000 sport­ver­e­ni­gin­gen.

In­dien de be­schul­dig­de min­der­ja­rig is kan bij over­tre­din­gen van het al­ge­meen tucht­recht ook een Halt-trai­ning Sport en Ge­drag wor­den op­ge­legd.