Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Aangesloten bonden

Onderwerpen

Vra­gen over sta­tu­ten en re­gle­men­ten?
Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl

Vra­gen over een mel­ding of pro­ce­du­re?
Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger of stuur een mail naar aan­kla­ger@isr.nl

On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?
Neem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.

 

Voor sport­bon­den


Als be­stuur­der of me­de­wer­ker bij een bond wilt u bij grens­over­schrij­den­de si­tu­a­ties kun­nen op­tre­den en kwes­ties op­los­sen. De sport moet een eer­lij­ke en vei­li­ge plek zijn voor ie­der­een, waar ple­zier en pres­ta­tie voor­op staan.

De sport­or­ga­ni­sa­ties die bij het ISR zijn aan­ge­slo­ten heb­ben in hun sta­tu­ten het ISR be­noemd als (tucht-)recht­spre­kend or­gaan. Het ISR heeft met de mees­te sport­bon­den in Ne­der­land een over­een­komst ge­slo­ten. Hier­in is spe­ci­fiek af­ge­spro­ken voor wel­ke on­der­wer­pen de sport­bond is aan­ge­slo­ten, zo­als do­ping, match­fixing of al­ge­meen tucht­recht en sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie. Ook is af­ge­spro­ken dat de aan­kla­ger van het ISR be­voegd is om za­ken voor te leg­gen aan de tucht­com­mis­sie. Meer over aan­slui­ting >

Rol­ver­de­ling ISR en bond tij­dens ca­su­ïs­tiek
Tij­dens een lo­pen­de ca­sus wordt de bond door de ca­sema­na­ger op de hoog­te ge­hou­den van het pro­ces en de voort­gang van de zaak. Het ISR is ver­ant­woor­de­lijk voor de tucht­rech­te­lij­ke af­han­de­ling van de zaak. Dat be­te­kent on­der meer dat de aan­kla­ger en de tucht­com­mis­sie van het ISR on­af­han­ke­lijk be­slui­ten kun­nen ne­men over een on­der­zoek en de even­tu­eel op te leg­gen sanc­tie. Om­dat bon­den hun tucht­recht on­af­han­ke­lijk bij het ISR heb­ben be­legd, heb­ben de bon­den geen di­rec­te in­vloed op het on­der­zoek of de straf­maat in een in­di­vi­du­e­le ca­sus. Wan­neer het ISR een uit­spraak heeft ge­daan in een ca­sus, is het aan de sport­bond om uit­voe­ring te ge­ven aan de op­ge­leg­de sanc­tie. Denk hier­bij on­der an­de­re aan de re­gi­stra­tie van de straf in uw sys­te­men en het in­for­me­ren van re­le­van­te der­den.

Om­gaan met or­de­maat­re­gel
Met een or­de­maat­re­gel neemt het be­stuur van een sport­bond een tij­de­lij­ke maat­re­gel in het be­lang van de or­ga­ni­sa­tie en de sport. Het heeft als doel de or­de en de vei­lig­heid van de le­den van de bond- en/of een zorg­vul­dig ver­loop van het on­der­zoek te waar­bor­gen. Meer over or­de­maat­re­gel >

In­for­ma­tie-uit­wis­se­ling tij­dens pro­ces
De ca­sema­na­ger van het ISR is het aan­spreek­punt voor de sport­bond. De ca­sema­na­ger be­han­delt de in­houd van de zaak ver­trou­we­lijk en wis­se­len in be­gin­sel geen in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie uit met de bond. Wel kan de ca­sema­na­ger in­for­ma­tie ge­ven over het pro­ces en de pro­ces­stap­pen. De ca­sema­na­ger houdt de bond op de hoog­te van re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen of bij be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen, bij­voor­beeld de be­slis­sing tot een se­pot of schik­king, of dat de zaak wel of niet wordt voor­ge­legd aan de tucht­com­mis­sie.

In­for­me­ren le­den 'ISR-keur­merk'
Het ISR in­for­meert het be­stuur van de aan­ge­slo­ten sport­bon­den over de ont­wik­ke­lin­gen bin­nen het ISR en het tucht­recht. Het is aan de sport­bon­den zelf om de le­den op de hoog­te te stel­len van het 'ISR-keur­merk'. De bon­den en ver­e­ni­gin­gen die­nen zelf een vei­lig kli­maat te cre­ë­ren of te hand­ha­ven waar­in er bij be­paal­de mis­dra­gin­gen over ge­spro­ken kan wor­den en dat het mo­ge­lij­ke con­se­quen­ties kan heb­ben. Het aan­stel­len van een ver­trou­wens­con­tact­per­soon helpt daar­bij.

Aan­ge­slo­ten bon­den kun­nen dit lo­go als "ISR-keur­merk" op hun web­si­te of ei­gen ka­na­len pu­bli­ce­ren met een link naar de­ze web­si­te.

Aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties
Mo­men­teel zijn er 80 lan­de­lij­ke sport­bon­den en sport­or­ga­ni­sa­ties bij het ISR aan­ge­slo­ten. Het aan­slui­tings­pak­ket bij het ISR is mo­du­lair op­ge­zet. Veel bon­den heb­ben de ge­he­le tucht­recht­spraak bij het ISR on­der­ge­bracht, an­de­re or­ga­ni­sa­ties be­per­ken dit tot een of meer on­der­wer­pen. Naar aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties >

Ad­vies of hulp no­dig?
Het Cen­trum voor Vei­li­ge Sport Ne­der­land is er voor ie­der­een in de sport die vra­gen of twij­fels heeft of een mel­ding wil doen. Hun me­de­wer­kers luis­te­ren, den­ken mee en bie­den be­ge­lei­ding. Ie­der­een mag con­tact met hen op­ne­men: spor­ters, trai­ners, be­stuur­ders en ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen van ver­e­ni­gin­gen en bon­den.

E-nieuws­brief
Mid­dels de di­gi­ta­le e-nieuws­brief blijft u als me­de­wer­ker van een aan­ge­slo­ten sport­bond- of or­ga­ni­sa­tie op de hoog­te van nieuws en ont­wik­ke­lin­gen bin­nen het ISR en het tucht­recht in de sport. De­ze nieuws­brief wordt cir­ca 3x per jaar ver­zon­den. Aan­mel­den >


Vra­gen over sta­tu­ten en re­gle­men­ten?
Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl

Vra­gen over een mel­ding of pro­ce­du­re?
Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger of stuur een mail naar aan­kla­ger@isr.nl

On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?
Neem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.