Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Aangesloten bonden

Onderwerpen

Vra­gen over sta­tu­ten en re­gle­men­ten?
Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl

Vra­gen over een mel­ding of pro­ce­du­re?
Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger of stuur een mail naar aan­kla­ger@isr.nl

On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?
Neem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.

 

Or­de­maat­re­gel


Met een or­de­maat­re­gel neemt het be­stuur van een sport­bond een tij­de­lij­ke maat­re­gel in het be­lang van de or­ga­ni­sa­tie en de sport. Het heeft als doel de or­de en de vei­lig­heid van de le­den van de bond- en/of een zorg­vul­dig ver­loop van het on­der­zoek te waar­bor­gen.

Ge­bruik van or­de­maat­re­gel
Een or­de­maat­re­gel kan be­staan uit het tij­de­lijk be­per­ken van de be­we­gings­vrij­heid van de be­schul­dig­de voor de lo­ca­tie(s) waar her­ha­ling, on­vei­lig­heid of on­rust wordt ge­vreesd. Ook kun­nen er an­de­re or­de­maat­re­ge­len wor­den op­ge­legd om de or­de en vei­lig­heid te waar­bor­gen, bij­voor­beeld het tij­de­lijk uit­slui­ten van wed­strij­den of trai­nin­gen.

Een or­de­maat­re­gel is geen tucht­rech­te­lij­ke straf, al kan dat na­tuur­lijk wel zo er­va­ren wor­den door de be­schul­dig­de. Geef de be­schul­dig­de daar­om al­tijd uit­leg over wat een or­de­maat­re­gel in­houdt.

Het op­leg­gen van een or­de­maat­re­gel is de ver­ant­woor­de­lijk­heid van het be­stuur. Het be­stuur van de bond kan dan ook zelf­stan­dig een or­de­maat­re­gel op­leg­gen. De aan­kla­ger van het ISR kan, in­dien hij dit nood­za­ke­lijk acht, een or­de­maat­re­gel aan de bond ad­vi­se­ren. Het is ver­vol­gens aan het be­stuur van de bond om die or­de­maat­re­gel over te ne­men. Er staat bij het ISR geen be­roep open te­gen de be­stuur­lij­ke or­de­maat­re­gel.

Nood­za­ke­lijk, ge­schikt en even­re­dig
Een or­de­maat­re­gel dient nood­za­ke­lijk, ge­schikt en even­re­dig te zijn. Dat wil zeg­gen dat voor het op­leg­gen van de or­de­maat­re­gel vol­doen­de grond aan­we­zig moet zijn en dat de maat­re­gel in ver­hou­ding moet staan tot het te die­nen doel (het be­wa­ren van de or­de en vei­lig­heid) van die maat­re­ge­len. Het is dan ook niet van­zelf­spre­kend dat er in ie­de­re ca­sus een or­de­maat­re­gel moet wor­den op­ge­legd. En­kel wan­neer de or­de en vei­lig­heid van le­den mo­ge­lijk in het ge­ding komt of wan­neer het in het be­lang is van een zorg­vul­dig on­der­zoek, is een or­de­maat­re­gel nood­za­ke­lijk. Wan­neer hier geen spra­ke van is, is er in be­gin­sel ook geen re­den om een or­de­maat­re­gel op te leg­gen.

Hoor en we­der­hoor
Voor het op­leg­gen van een or­de­maat­re­gel is het van be­lang dat er een af­we­ging wordt ge­maakt tus­sen al­le re­le­van­te be­lan­gen. Het be­lang van de be­klaag­de dient der­hal­ve ook te wor­den mee­ge­wo­gen in het be­sluit om wel of geen or­de­maat­re­gel op te leg­gen. Een or­de­maat­re­gel kan dan ook in be­gin­sel niet wor­den op­ge­legd zon­der dat ge­vraagd wordt naar de ziens­wij­ze van de be­schul­dig­de met be­trek­king tot de ge­vol­gen die de maat­re­gel voor hem heb­ben. De bond dient de be­schul­dig­de om een re­ac­tie op de voor­ge­no­men maat­re­gel te vra­gen, het gaat dan en­kel om een re­ac­tie op de ge­vol­gen die de maat­re­gel voor hem zou­den heb­ben.

Tij­de­lijk ka­rak­ter
Een or­de­maat­re­gel mag niet lan­ger du­ren dan nood­za­ke­lijk. Er dient een tijds­pad aan de or­de­maat­re­gel ge­bon­den te zijn. Dit kan in de vorm van een con­cre­te pe­ri­o­de (bij­voor­beeld 3 maan­den), maar ook voor de duur van een pro­ce­du­re (zo­als bij­voor­beeld een pro­ce­du­re bij het ISR).

Bij het be­pa­len van de duur van de or­de­maat­re­gel moet tel­kens wor­den af­ge­wo­gen of de maat­re­gel het doel nog dient. Dat be­te­kent dat als er geen ge­vaar meer is voor de vei­lig­heid of dat er an­de­re ont­wik­ke­lin­gen zijn, de or­de­maat­re­gel ook moet wor­den aan­ge­past.

Een op­ge­leg­de tucht­rech­te­lij­ke straf komt nor­maal­ge­spro­ken in de plaats van een gel­den­de or­de­maat­re­gel. Bij een se­pot­be­sluit of tucht­rech­te­lij­ke vrij­spraak is het aan het be­stuur om te be­slui­ten of de or­de­maat­re­gel in stand kan blij­ven. In de prak­tijk be­te­kent een vrij­spraak vaak dat er geen aan­lei­ding meer is om de or­de­maat­re­gel te hand­ha­ven.

Vra­gen over sta­tu­ten en re­gle­men­ten?
Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl

Vra­gen over een mel­ding of pro­ce­du­re?
Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger of stuur een mail naar aan­kla­ger@isr.nl

On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?
Neem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.