Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Aangesloten bonden

Onderwerpen

Aan­slui­ting bij het ISR

Hebt u vra­gen over een be­staan­de of nieu­we over­een­komst? Neem dan con­tact op via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl

Aan­slui­ting bij het ISR


Het ISR werkt sa­men met sport­or­ga­ni­sa­ties en sport­bon­den om de sport voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk en ple­zie­rig te hou­den. Met al­le aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties en bon­den zijn af­zon­der­lij­ke over­een­kom­sten ge­slo­ten over de be­tref­fen­de on­der­de­len waar­voor het ISR be­voegd is. Dit wordt te­vens in de sta­tu­ten van de aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties be­schre­ven.

De reik­wijd­te van het tucht­recht is met na­me ge­re­la­teerd aan de lid­maat­schap­pen die een ver­e­ni­ging heeft en waar­door de in­di­vi­du­e­le le­den ge­bon­den wor­den aan de re­gels. Er zijn ech­ter ook al­ter­na­tie­ve con­struc­ties waar­door een in­di­vi­du ge­hou­den kan wor­den aan de re­gels van de or­ga­ni­sa­tie. In de­ze no­ti­tie wordt uit­ge­legd hoe de bin­ding tot stand komt.

Als er geen lid­maat­schap is, kan door mid­del van een over­een­komst tus­sen de (sport)or­ga­ni­sa­tie en het in­di­vi­du, ge­re­geld wor­den dat de­ze ge­bon­den is aan de re­gle­men­ten van de or­ga­ni­sa­tie (in­clu­sief het tucht­re­gle­ment). Een voor­beeld­tekst wel­ke in de over­een­komst ge­voegd kan wor­den: voor­beeld­over­een­komst voor sport­or­ga­ni­sa­ties. U kunt dit do­cu­men­t als voor­beeld ge­brui­ken voor uw ei­gen or­ga­ni­sa­tie om deel­ne­mers aan wed­strij­den aan de do­ping­re­gels te bin­den of vrij­wil­li­gers aan het des­be­tref­fen­de re­gle­ment of re­gle­men­ten.

De aan­slui­ting bij het ISR kan voor ver­schil­len­de on­der­wer­pen, de or­ga­ni­sa­tie kan kie­zen om één of meer­de­re mo­du­les bij het ISR on­der te bren­gen en an­de­re mo­du­les geen tucht­rech­te­lij­ke in­vul­ling te ge­ven of via een ei­gen tucht­or­gaan te be­han­de­len. Zo kie­zen veel sport­bon­den er­voor om sport­spe­ci­fie­ke over­tre­din­gen zelf te be­han­de­len.

 

Aan­slui­ting bij het ISR

Hebt u vra­gen over een be­staan­de of nieu­we over­een­komst? Neem dan con­tact op via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl