Hoe is het ISR georganiseerd

Het ISR is een stichting met aan het hoofd een vijfkoppig bestuur dat wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers en freelancers.

Naast het bestuur wordt de organisatie gevormd door:

  • Het ambtelijk secretariaat
  • Het juridisch secretariaat
  • De juridische adviseur
  • De tuchtcommisies
  • De commissies van beroep
  • De aanklagers en onderzoekers

 

Ambtelijk secretariaat
Het ambtelijk secretariaat van het Instituut is gevestigd in Amsterdam. Alle aangiften van tuchtzaken komen daar binnen en worden gecontroleerd op volledigheid. Tijdens de behandeling van een zaak wordt hieraan ambtelijke ondersteuning verleend.

Juridisch secretariaat
Het juridisch secretariaat is belast met de juridische behandeling van zaken en zal de kamers bijstaan door de uitspraken te concipiëren.

Juridisch adviseur
De juridisch adviseur concipieert of wijzigt op verzoek van het bestuur reglementen, overeenkomsten, modelformulieren, en kan nieuwe sportbonden begeleiden bij het proces van toetreding, etc.

Tuchtcommissie en Commissie van beroep
Beide commissies staan elk onder leiding van een algemeen voorzitter en een plaatsvervangend algemeen voorzitter die leiding geven aan de commissie. Zij coördineren de werkzaamheden van de commissie, bewaken de eenheid van de rechtspraak in de commissie, voeren overleg met het ambtelijk en juridisch secretariaat, stellen de kamers van de commissie samen en benoemen de leden van die kamers. De algemeen voorzitters adviseren het bestuur van de stichting over de benoeming van tuchtrechters.
Elke commissie bestaat uit kamers van drie personen die met de feitelijke behandeling van een tuchtzaak zijn belast. Een kamer kent een voorzitter/jurist en twee overige leden die bekend zijn met de desbetreffende sportbond en sport, of die expertise hebben op specifiek terrein dat betrekking heeft op de voorliggende casus.

Tuchtrechters worden benoemd voor specifieke kamers (Doping, SI, Matchfixing en algemeen) voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

 

Statuten ISR