Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

De ISR-organisatie

Le­den tucht­com­mis­sies (vrij­wil­li­gers­func­tie)

 

Het ISR zoekt op re­gel­ma­ti­ge ba­sis tucht­rech­ters om deel te ne­men aan tucht­com­mis­sies die mel­din­gen van ver­moe­de­lij­ke grens­over­schrij­den­de ge­dra­gin­gen in de sport be­han­de­len en be­oor­de­len. Dit als aan­vul­ling op en ter ver­van­ging van le­den van de hui­di­ge pool be­staan­de uit ruim 70 des­kun­di­gen.

Tucht­com­mis­sies wor­den bij voor­keur di­vers sa­men­ge­steld en be­staan uit le­den die ver­schil­len­de com­pe­ten­ties en ach­ter­gron­den heb­ben, zo­als:

 • Ju­ris­ten (ad­vo­ca­ten, rech­ters)
 • Ge­drags­des­kun­di­gen en me­di­ci (psy­cho­lo­gen, psy­chi­a­ters, art­sen)
 • Le­den met een ach­ter­grond in de (top)sport (top­spor­ters, oud-sport­be­stuur­ders, trai­ners, scheids­rech­ters)

Op dit mo­ment zoekt het ISR voor­al tucht­rech­ters met een ge­drags­we­ten­schap­pe­lij­ke, me­di­sche of top­sport ach­ter­grond, in het bij­zon­der per­so­nen met ken­nis van de re­gels over do­ping. Het be­treft een vrij­wil­li­gers­func­tie en de in­zet is op ba­sis van be­schik­baar­heid. De tucht­rech­ters wor­den ge­mid­deld 3 tot 5 keer per jaar in­ge­zet.

Rol en werk­zaam­he­den
Als tucht­rech­ter bent u lid van een tucht­com­mis­sie en/of com­mis­sie van be­roep die op ob­jec­tie­ve en on­af­han­ke­lij­ke wij­ze de aan­gif­ten be­oor­de­len die aan hen wor­den voor­ge­legd (op het ge­bied van Al­ge­meen Tucht­recht, Sek­su­e­le In­ti­mi­da­tie, Match­fixing en Do­ping).

Een lid van een tucht­com­mis­sie of com­mis­sie van be­roep:

 • Be­han­delt een ca­sus van de aan­gif­te tot uit­spraak.
 • Be­stu­deert het dos­sier en neemt deel aan de mon­de­lin­ge be­han­de­ling (die meest­al in de avond wordt ge­hou­den op het kan­toor van het ISR te Hil­ver­sum).
 • Over­legt, na af­ron­ding van de mon­de­lin­ge be­han­de­ling, met de an­de­re le­den van de com­mis­sie en komt u sa­men tot een oor­deel over de zaak en even­tu­eel een op te leg­gen sanc­tie.
 • Con­tro­leert de schrif­te­lij­ke uit­spra­ken, die door de ju­ri­disch se­cre­ta­ris wor­den ge­schre­ven.
 • Neemt deel aan des­kun­dig­heid be­vor­de­ren­de ac­ti­vi­tei­ten die door het ISR wor­den ge­or­ga­ni­seerd.

Een voor­zit­ter van een tucht­com­mis­sie of com­mis­sie van be­roep:

 • Co­ör­di­neert de pro­ce­du­re in za­ken waar­in hij als voor­zit­ter is be­noemd.
 • Geeft lei­ding aan een com­mis­sie waar­van hij deel uit­maakt en zorgt voor een­drach­ti­ge sa­men­wer­king.
 • Treedt bij de mon­de­lin­gen be­han­de­ling op als Voor­zit­ter.
 • Be­waakt het ju­ri­disch ka­der.
 • Komt sa­men met de an­de­re le­den van de com­mis­sie tot een oor­deel over de zaak.
 • Con­tro­leert de schrif­te­lij­ke uit­spra­ken, die door de ju­ri­disch se­cre­ta­ris wor­den ge­schre­ven.
 • Neemt deel aan des­kun­dig­heid be­vor­de­ren­de ac­ti­vi­tei­ten die door het ISR wor­den ge­or­ga­ni­seerd.

 

Func­tie-ei­sen

 • Ac­tu­e­le ken­nis van het vak­ge­bied, waar­on­der vi­ge­ren­de re­gle­ments­be­pa­lin­gen (zo­als ge­pu­bli­ceerd op www.isr.nl).
 • Het ver­mo­gen om on­af­han­ke­lijk en on­be­voor­oor­deeld, zon­der aan­zien des per­soons, een oor­deel te for­mu­le­ren.
 • Ken­nis van de ver­e­ni­gings- en sport­struc­tuur.
 • Een goed ont­wik­keld ana­ly­tisch ver­mo­gen en een goed ont­wik­keld recht­vaar­dig­heids­ge­voel.
 • In staat tot een 'he­li­kop­ter­vie­w' om een zaak ont­daan van mo­ge­lij­ke emo­ties op ei­gen me­ri­tes te be­oor­de­len.
 • In staat tot col­le­gi­a­le sa­men­wer­king en tot dis­cus­sie op ba­sis van ar­gu­men­ten.
 • De aan­we­zig­heid van een te ont­wik­ke­len 'ju­ri­disch' ge­voel en het ver­mo­gen 'ju­ri­disch' te le­ren den­ken.

Aan­vul­lend voor de voor­zit­ter:

 • Zit­tings­vaar­dig­he­den (het stu­ren en lei­den van een zit­ting op zo­da­ni­ge wij­ze dat de or­de ter zit­ting en fun­da­men­te­le rechts­be­gin­se­len, zo­als hoor- en we­der­hoor en rechts­ze­ker­heid wor­den be­waakt).
 • Is bij voor­keur werk­zaam (ge­weest) als (ci­vie­le en/of straf) rech­ter.

 

Bij­zon­der­he­den
Een tucht­rech­ter dient on­af­han­ke­lijk te zijn ten op­zich­te van par­ti­ci­pe­ren­de sport­bon­den en be­trok­ke­nen, als­me­de in staat om los van be­lan­gen te kun­nen func­ti­o­ne­ren. Bin­nen de sport­bond van on­be­spro­ken ge­drag, niet con­tro­ver­si­eel en met vol­doen­de ge­zag naar de le­den van die sport­bond.

U dient vol­doen­de tijd be­schik­baar te heb­ben om de te be­han­de­len za­ken voor te be­rei­den even­als flexi­bi­li­teit in de agen­da om re­gel­ma­tig en op kor­te ter­mijn be­schik­baar te zijn voor de be­han­de­ling van za­ken.

Be­noe­ming ge­schiedt door een be­sluit van het ISR-be­stuur, voor een pe­ri­o­de van 3 jaar. Her­be­noe­ming is mo­ge­lijk tot een maxi­mum van 12 jaar.

 

Op­lei­ding en com­pe­ten­ties

 • Aca­de­misch (werk- en denk­ni­veau)
 • Aan­vul­lend voor de voor­zit­ter: mees­ter in de rech­ten
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • So­ci­a­le vaar­dig­he­den
 • Doel­ge­richt com­mu­ni­ce­ren
 • Nauw­keu­rig wer­ken
 • Pro­fes­si­o­neel han­de­len
 • Aan­vul­lend voor de voor­zit­ter: coa­chend lei­ding­ge­ven

 

Over de ISR-or­ga­ni­sa­tie
De sport moet een eer­lij­ke en vei­li­ge plek zijn voor ie­der­een, waar ple­zier en pres­ta­tie voor­op staan. He­laas komt grens­over­schrij­dend ge­drag ook in de sport voor. Dan is het be­lang­rijk dat er dui­de­lij­ke re­gels zijn die ge­hand­haafd wor­den. Door in­vul­ling te ge­ven aan het tucht­recht voor ruim 80 aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties, draagt het ISR bij aan een vei­lig en eer­lijk sport­kli­maat.

Aan­kla­gers la­ten on­der­zoek uit­voe­ren en be­oor­de­len mel­din­gen van ver­moe­de­lij­ke over­tre­din­gen van de re­gle­men­ten in de sport. Tucht­com­mis­sies en com­mis­sies van be­roep be­oor­de­len op ob­jec­tie­ve en on­af­han­ke­lij­ke wij­ze de aan­gif­ten die aan hen wor­den voor­ge­legd.

Het ISR is daar­mee uit­ge­groeid tot hét sport­recht­in­sti­tuut in Ne­der­land en een be­grip in de sport­we­reld. Het kan­toor van ISR is ge­ves­tigd in Hil­ver­sum. Er zijn 14 werk­ne­mers in dienst. Daar­naast werkt het ISR sa­men met een pool van ruim 100 ex­ter­ne pro­fes­si­o­nals, zo­als aan­kla­gers, on­der­zoe­kers en tucht­rech­ters.

 

In­te­res­se in de­ze vrij­wil­li­gers­func­tie?
Her­kent u zich in het pro­fiel en bent u ge­ïn­te­res­seerd in de func­tie van tucht­rech­ter? Mail dan uw CV en mo­ti­va­tie naar recht­spraak@isr.nl. Bij vra­gen kunt u tij­dens kan­toor­uren con­tact op­ne­men met Henk van Al­ler, di­rec­teur van het ISR, via 085 - 066 09 60 of h.vanal­ler@isr.nl.