Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

De ISR-organisatie

Ju­rist In­te­gri­teits­za­ken

Het ISR zoekt een er­va­ren Ju­rist In­te­gri­teits­za­ken voor de af­de­ling Aan­klacht en On­der­zoek. Het aan­tal mel­din­gen van in­te­gri­teits­kwes­ties in de sport is de laat­ste ja­ren sterk ge­ste­gen. Om de­ze groei te on­der­steu­nen en de aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties op­ti­maal te blij­ven be­die­nen, zijn wij op zoek naar uit­brei­ding.

Dit ga je doen
Als Ju­rist In­te­gri­teits­za­ken maak je on­der­deel uit van de Af­de­ling Aan­klacht & On­der­zoek waar­in meer­de­re ju­ris­ten sa­men­wer­ken met de aan­kla­gers en on­der­zoe­kers van het ISR. De­ze on­der­zoe­ken ver­moe­de­lij­ke over­tre­din­gen zo­als (sek­su­eel) grens­over­schrij­dend ge­drag of match­fixing bin­nen de sport en be­oor­de­len of de­ze over­tre­din­gen voor een tucht­com­mis­sie moe­ten wor­den ge­bracht. Je bent on­der­deel van een team ju­ris­ten dat als ca­sema­na­ger op­treedt van de hen toe­ge­we­zen za­ken. Het is een veel­zij­di­ge func­tie, waar­bij een be­roep wordt ge­daan op veel ver­schil­len­de com­pe­ten­ties.

Jouw werk­zaam­he­den:
• Je ont­vangt en be­oor­deelt mel­din­gen die bij het ISR wor­den ge­daan;
• In over­leg met de aan­kla­ger be­paal je de ver­volgstap­pen in een on­der­zoek;
• Je co­ör­di­neert de tucht­rech­te­lij­ke on­der­zoe­ken;
• Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de ju­ri­di­sche cor­res­pon­den­tie in de fa­se van aan­klacht en on­der­zoek van de zaak;
• Je draagt zorg voor de sa­men­stel­ling van het dos­sier dat de ba­sis vormt voor de tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re en de daar­voor te ne­men be­slui­ten;
• Je schrijft con­cept aan­gif­ten, schik­kin­gen, se­pot­be­slis­sin­gen, be­roep­schrif­ten, etc. on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid van de aan­kla­ger;
• Bin­nen het team Aan­klacht & On­der­zoek draag je bij aan de des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring van de col­le­ga's, on­der­zoe­kers en aan­kla­gers door mid­del van scho­lin­gen, in­ter­vi­sie­bij­een­kom­sten en ken­nis­de­ling;
• Je werkt mee aan de ver­de­re ont­wik­ke­ling van pro­ce­du­res en pro­to­col­len bin­nen dit werk om de kwa­li­teit en con­sis­ten­tie hier­van te be­wa­ken;
• Daar­naast ben je ook een aan­spreek­punt voor sport­or­ga­ni­sa­ties om vra­gen over het tucht­recht of ver­wan­te on­der­wer­pen te be­ant­woor­den of door te lei­den en ben je sa­men met je col­le­ga's ver­ant­woor­de­lijk voor het ac­count­ma­na­ge­ment van de aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties.

Waar­om past de­ze func­tie bij jou?
• Je hebt een uni­ver­si­tair werk- en denk­ni­veau;
• Je hebt een ju­ri­di­sche op­lei­ding suc­ces­vol af­ge­rond;
• Je hebt mi­ni­maal 5 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring;
• Je werkt zeer zorg­vul­dig en kunt goed met tijds­druk om­gaan;
• Je bent stress­be­sten­dig en flexi­bel;
• Je kunt goed plan­nen en or­ga­ni­se­ren;
• Je bent ener­giek en maat­schap­pe­lijk be­trok­ken;
• Team­work en in­te­graal wer­ken zijn voor jou een van­zelf­spre­kend­heid;
• Je hebt een uit­ste­ken­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in spre­ken en schrij­ven. Het is een pré als je er­va­ring hebt in het schrij­ven van ju­ri­di­sche uit­spra­ken en -pro­ces­stuk­ken;
• Je hebt zeer goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve en so­ci­a­le vaar­dig­he­den;
• Je hebt af­fi­ni­teit met de we­reld van de ge­or­ga­ni­seer­de sport.

Over de ISR-or­ga­ni­sa­tie
De sport moet een eer­lij­ke en vei­li­ge plek zijn voor ie­der­een, waar ple­zier en pres­ta­tie voor­op staan. He­laas komt grens­over­schrij­dend ge­drag ook in de sport voor. Dan is het be­lang­rijk dat er dui­de­lij­ke re­gels zijn die ge­hand­haafd wor­den. Door in­vul­ling te ge­ven aan het tucht­recht voor ruim 85 aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties, draagt het ISR bij aan een vei­lig en eer­lijk sport­kli­maat.

Aan­kla­gers la­ten on­der­zoek uit­voe­ren en be­oor­de­len mel­din­gen van ver­moe­de­lij­ke over­tre­din­gen van de re­gle­men­ten in de sport. Tucht- en ar­bi­tra­ge­com­mis­sies be­oor­de­len op ob­jec­tie­ve en on­af­han­ke­lij­ke wij­ze de aan­gif­ten en ge­schil­len die aan hen wor­den voor­ge­legd. Het ISR is daar­mee uit­ge­groeid tot hét sport­recht­in­sti­tuut in Ne­der­land en een be­grip in de sport­we­reld. Het kan­toor van het ISR is ge­ves­tigd in Hil­ver­sum. Er zijn 14 werk­ne­mers in dienst. Daar­naast werkt het ISR sa­men met een pool van ex­ter­ne pro­fes­si­o­nals, zo­als aan­kla­gers, on­der­zoe­kers en tucht­rech­ters.

Wat bie­den wij?
• Een uit­da­gen­de en maat­schap­pe­lijk re­le­van­te func­tie in een team met ca­sema­na­gers bin­nen een klei­ne, in­spi­re­ren­de, am­bi­ti­eu­ze, dy­na­mi­sche en groei­en­de or­ga­ni­sa­tie;
• Goe­de ar­beids­voor­waar­den en sa­la­ri­ë­ring con­form de CAO Sport af­han­ke­lijk van ken­nis en er­va­ring, en een 13e maand;
• De mo­ge­lijk­heid tot hy­bri­de wer­ken (thuis­werk­ver­goe­ding con­form de CAO Sport en een lap­top en te­le­foon van de zaak);
• En­thou­si­as­te en be­trok­ken col­le­ga's;
• Een werk­plek met de Hil­ver­sum­se hei­de op loop­af­stand;
• Vol­doen­de mo­ge­lijk­he­den tot per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en een per­soon­lijk op­lei­dings­bud­get;
• In eer­ste in­stan­tie een tij­de­lij­ke aan­stel­ling van een jaar met de in­ten­tie om dit te ver­len­gen.

Wij vin­den een di­ver­se en in­clu­sie­ve or­ga­ni­sa­tie be­lang­rijk. Wer­ken in di­vers sa­men­ge­stel­de teams maakt ons ef­fec­tie­ver, in­no­va­tie­ver en het werk leu­ker. Ie­der­een die zijn ta­len­ten wil in­zet­ten om on­ze doel­stel­lin­gen te re­a­li­se­ren krijgt de ruim­te om dat te doen, on­ge­acht gen­der, leef­tijd, af­komst of ge­aard­heid.

Ben je en­thou­si­ast?
Stuur dan jouw cv en mo­ti­va­tie­brief naar a.broex@isr.nl. Snel­heid loont want als de goe­de kan­di­daat zich aan­dient, dan gaan we snel in ge­sprek. Heb­ben we on­ze match nog niet ge­von­den, dan zoe­ken we wat lan­ger door.

Meer we­ten?
Bij vra­gen over de func­tie kun je con­tact op­ne­men met Au­ke Broex (Af­de­lings­ma­na­ger Aan­klacht & On­der­zoek) be­reik­baar op 085 - 066 09 60 of stuur een mail naar a.broex@isr.nl.

We vra­gen je een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag (VOG) te over­han­di­gen bij in­dienst­tre­ding.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.