Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

De ISR-organisatie

Onderwerpen

In­te­res­se in de func­tie?

Neem con­tact op via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl

Wer­ken bij het ISR


Het aan­tal mel­din­gen van in­te­gri­teits­kwes­ties in de sport is de laat­ste ja­ren sterk ge­ste­gen. Om de­ze groei te on­der­steu­nen zijn wij re­gel­ma­tig op zoek naar nieu­we col­le­ga's. Va­ca­tu­res wor­den hier ge­pu­bli­ceerd.

In­te­res­se in de func­tie?

Neem con­tact op via
085 - 06 60 960
in­fo@isr.nl