Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

De ISR-organisatie

Pri­va­cy sta­te­ment


Het In­sti­tuut Sport­recht­spraak (hier­na ISR) gaat zorg­vul­dig om met per­soons­ge­ge­vens. De­ze wor­den ver­werkt en be­vei­ligd, waar­bij wij ons strikt hou­den aan de pri­va­cy­wet­ge­ving. Op de­ze pa­gi­na la­ten wij u we­ten hoe en wel­ke ge­ge­vens op welk mo­ment door ons wor­den ver­za­meld en hoe wij hier­mee om­gaan. Voor ver­de­re in­for­ma­tie ver­wij­zen wij naar ons pri­va­cy­re­gle­ment.

Waar­om ver­wer­ken wij per­soons­ge­ge­vens
Het ISR heeft als doel het in over­een­komst van op­dracht met sport­bon­den, in tucht­za­ken van de des­be­tref­fen­de sport­bond recht te spre­ken en/of ci­viel­rech­te­lij­ke ge­schil­len door ar­bi­tra­ge, bin­dend ad­vies en/of me­di­a­ti­on te doen be­slech­ten. Om haar doel­stel­ling te re­a­li­se­ren wor­den van een be­trok­ke­ne in de per­soons­re­gi­stra­tie van het ISR per­soons­ge­ge­vens ver­werkt die van de be­trok­ke­ne zelf en/of van der­den zijn ver­kre­gen. Het ISR ver­werkt de­ze ge­ge­vens al­leen voor zo­ver dit nood­za­ke­lijk is.

Het in­die­nen van een mel­ding
In het ge­val een mel­ding wordt ge­daan bij het ISR, wor­den de vol­gen­de nood­za­ke­lij­ke per­soons­ge­ge­vens ver­werkt:
• Voor- en ach­ter­naam van de mel­der en even­tu­eel ini­ti­a­len
• Ge­slacht en leef­tijd van de mel­der
• Het woon­adres van de mel­der
• Te­le­foon­num­mer, e-mail­adres of soort­ge­lij­ke voor com­mu­ni­ca­tie be­no­dig­de ge­ge­vens van de mel­der
• Lid­maat­schap­s­num­mer van de mel­der bij de sport­bond of an­de­re aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­tie
• Voor- en ach­ter­naam en even­tu­eel ini­ti­a­len van de be­klaag­de
• Ge­slacht en leef­tijd van de be­klaag­de
• Per­soons­ge­ge­vens voort­ko­mend uit de be­schrij­ving van de ge­dra­ging van de be­klaag­de
• Per­soons­ge­ge­vens voort­ko­mend uit de be­schrij­ving van wel­ke norm zou zijn over­tre­den
• Ge­ge­vens van be­trok­ke­ne met be­trek­king tot do­ping­con­tro­les en de re­sul­ta­ten daar­van

Ge­ge­vens­ver­wer­king tij­dens on­der­zoek en tucht­pro­ce­du­re
In­dien er na in­die­ning van een mel­ding wordt be­slo­ten om on­der­zoek te doen en/of een tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re wordt ge­start, wor­den de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens ver­werkt:
• Te­le­foon­num­mer, e-mail­adres of soort­ge­lij­ke voor com­mu­ni­ca­tie be­no­dig­de ge­ge­vens van be­trok­ke­nen;
• Het woon­adres van be­trok­ke­nen;
• Lid­maat­schap­s­num­mer van de be­trok­ke­nen bij de sport­bond of an­de­re aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­tie;
• Ge­ge­vens van be­trok­ke­nen met be­trek­king tot zijn of haar deel­na­me aan kam­pi­oen­schap­pen, toer­nooi­en, com­pe­ti­ties, eve­ne­men­ten en wed­strij­den, hoe ook ge­naamd;
• De ge­ge­vens van be­trok­ke­nen die voort­ko­men uit ver­kla­rin­gen van der­den in de uit­voe­ring van het on­der­zoek of de tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re;
• Ge­ge­vens voort­ko­mend uit het ver­weer van be­klaag­de te­gen de aan­gif­te en de ove­ri­ge door de be­klaag­de af­ge­leg­de ver­kla­rin­gen tij­dens de pro­ce­du­re;
• De ge­ge­vens over de­ge­ne die mel­ding heeft ge­daan, de be­trok­ke­ne en/of over de over­tre­ding af­ge­leg­de ver­kla­rin­gen.

Ver­strek­king aan der­den
Als het ISR naar aan­lei­ding van een mel­ding over­gaat tot on­der­zoek of een tucht­rech­te­lij­ke be­han­de­ling, wor­den de ge­ge­vens uit de mel­ding uit­slui­tend ge­deeld met de des­be­tref­fen­de sport­bond of aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­tie, de be­trok­ke­ne en de mel­der. Ge­ge­vens wor­den ver­der ver­strekt aan der­den in­dien dit nood­za­ke­lijk is voor de uit­oe­fe­ning van het doel van de ver­wer­king. Ver­der deelt het ISR nooit ge­ge­vens met der­den, ten­zij het ISR hier­toe wet­te­lijk ver­plicht is.

Be­vei­li­gen en be­wa­ren
Het ISR neemt pas­sen­de be­vei­li­gings­maat­re­ge­len ter be­scher­ming te­gen mis­bruik van en on­ge­au­to­ri­seer­de toe­gang tot uw per­soons­ge­ge­vens. Het ISR be­waart de ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk is. Ge­ge­vens met be­trek­king tot de mel­ding en het daar­op­vol­gen­de on­der­zoek en de tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re wor­den door het ISR - na af­ron­ding van de tucht­pro­ce­du­re – jaar­lijks ge­toetst of be­wa­ring van de ge­ge­vens nood­za­ke­lijk is. Ge­ge­vens wor­den in ie­der ge­val be­waard zo­lang een even­tu­e­le tucht­rech­te­lij­ke sanc­tie loopt.

In­zien, aan­pas­sen en ver­wij­de­ren van per­soons­ge­ge­vens
Het ISR biedt u de mo­ge­lijk­heid om uw per­soons­ge­ge­vens te kun­nen in­zien, te la­ten ver­an­de­ren of te ver­wij­de­ren. U kunt hier­van ge­bruik­ma­ken door een ver­zoek in te die­nen on­der ver­mel­ding van uw naam, e-mail­adres en een goed lees­baar ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs. U kunt dit stu­ren naar in­fo@isr.nl. Ten­zij er ge­gron­de re­de­nen zijn waar­om het ISR niet aan uw ver­zoek kan vol­doen, in­for­meert het ISR u bin­nen vier we­ken met mo­ti­va­tie.

Coo­kies
Via de web­si­te wordt een coo­kie als deel van 'Goog­le Ana­ly­tics' ge­plaatst. Het ISR ge­bruikt de­ze dienst om via rap­por­ta­ges in­zicht te krij­gen in hoe be­zoe­kers de web­si­te ge­brui­ken. De IP-adres­sen zijn ge­a­no­ni­mi­seerd en er wor­den geen IP-adres­sen naar Goog­le ver­stuurd.

Vra­gen & klach­ten
Wij hel­pen u graag ver­der bij vra­gen of klach­ten over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. U kunt con­tact met het ISR op­ne­men via in­fo@isr.nl.