Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

De ISR-organisatie

Over het ISR


Het In­sti­tuut Sport­recht­spraak (ISR) draagt op een on­af­han­ke­lij­ke wij­ze bij aan een vei­lig en eer­lijk sport­kli­maat door in­vul­ling te ge­ven aan het tucht­recht voor ruim 80 aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties in Ne­der­land.

Het ISR on­der­zoekt mel­din­gen van ver­meen­de over­tre­din­gen en be­oor­deelt ob­jec­tief of er spra­ke is van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport. Aan­kla­gers la­ten on­der­zoek uit­voe­ren en be­oor­de­len mel­din­gen van ver­moe­de­lij­ke over­tre­din­gen. Tucht- en ar­bi­tra­ge­com­mis­sies be­oor­de­len op ob­jec­tie­ve en on­af­han­ke­lij­ke wij­ze de aan­gif­ten en ge­schil­len die aan hen wor­den voor­ge­legd. On­der­wer­pen die het ISR be­han­delt zijn sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie, do­ping, match­fixing en an­de­re vor­men van grens­over­schrij­dend ge­drag zo­als ge­weld, dis­cri­mi­na­tie en in­ti­mi­da­tie. Naast tucht­recht­spraak kan het ISR recht spre­ken via ar­bi­tra­ge of be­mid­de­len via me­di­a­ti­on.

Het ISR is on­af­han­ke­lijk en be­har­tigt geen in­di­vi­du­e­le be­lan­gen. Er wordt te al­len tij­de ob­jec­tief naar ca­su­ïs­tiek ge­ke­ken. Dat geldt voor de aan­kla­ger van het ISR, de on­der­zoe­kers en de tucht- en be­roeps­com­mis­sie.

Ken­nis­in­sti­tuut
Het ISR spreekt door mid­del van een over­een­komst van op­dracht recht in naam van aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties. Door de­ze pri­mai­re taak, heeft het in­sti­tuut zich ont­wik­keld tot een ken­nis­in­sti­tuut op het ge­bied van sport­tucht­recht. Het ISR ver­za­melt, ver­rijkt en deelt haar ken­nis met sport­or­ga­ni­sa­ties, werkt sa­men met uni­ver­si­tei­ten en fun­geert als op­lei­dings­in­sti­tuut voor de ex­ter­ne me­de­wer­kers.

Sa­men­wer­king met pro­fes­si­o­nals
Het ISR werkt sa­men met een pou­le van ruim 100 on­af­han­ke­lij­ke pro­fes­si­o­nals om mel­din­gen te on­der­zoe­ken en te be­han­de­len. Dit zijn le­den van de tucht– en be­roeps­com­mis­sie, aan­kla­gers, on­der­zoe­kers, ju­ri­disch se­cre­ta­ris­sen, ar­bi­ters en me­di­a­tors. De­ze pro­fes­si­o­nals heb­ben di­ver­se ach­ter­gron­den in on­der­zoek, (tucht-)recht, ge­zond­heids­zorg en sport.

Kan­toor in Hil­ver­sum
Het ISR-kan­toor is ge­ves­tigd in Hil­ver­sum. Al­le mel­din­gen van (ver­moe­dens van) tucht­rech­te­lij­ke over­tre­din­gen ko­men daar bin­nen en wor­den ver­der be­han­deld en uit­ge­zet bij de be­voeg­de func­ti­o­na­ris­sen en com­mis­sies. Per 2024 heeft het ISR twaalf me­de­wer­kers in dienst, me­ren­deels aca­de­misch ge­school­de ju­ris­ten.

Or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur ISR
Het ISR is een stich­ting. Naast de bu­reau­or­ga­ni­sa­tie wordt het ISR on­der­steund door een pou­le van on­af­han­ke­lij­ke pro­fes­si­o­nals.

De ISR-or­ga­ni­sa­tie is on­der­ver­deeld in:
- af­de­ling Aan­klacht & On­der­zoek
- af­de­ling Tucht­recht & Ge­schil­len­be­slech­ting
- staf­dien­sten

Een mel­ding komt bin­nen bij de af­de­ling Aan­klacht en On­der­zoek die de mel­ding be­oor­deelt en on­der­zoekt. Een mel­ding kan na een on­der­zoek wor­den voor­ge­legd aan de af­de­ling Tucht­recht, een se­pa­ra­te af­de­ling bin­nen het ISR, die de mel­ding op­nieuw gaat be­oor­de­len. De in­hou­de­lij­ke werk­zaam­he­den van de­ze 2 af­de­lin­gen zijn van el­kaar ge­schei­den om op die ma­nier con­flic­te­ren­de be­lan­gen, of de schijn daar­van, te voor­ko­men.

Raad van toe­zicht
De stich­ting ISR kent een raad van toe­zicht met 7 le­den met een di­ver­si­teit aan ex­per­ti­ses en ach­ter­gron­den en zijn be­noemd voor een pe­ri­o­de van 3 jaar met de mo­ge­lijk­heid van 2 her­be­noe­min­gen. Lid van de raad van toe­zicht zijn:
- Os­gar van Tricht (voor­zit­ter)
- Hin­ke­lien Schreu­der
- Ger­da van Leeu­wen
- Mi­rea Raaij­ma­kers
- Hel­een Rut­gers
- Ab­hijit Das
- Joa­chim Dries­sen

De da­ge­lijk­se lei­ding van de stich­ting is in han­den van Henk van Al­ler als di­rec­teur/be­stuur­der.

Be­zol­di­ging
Het ISR valt on­der de Wet Nor­me­ring Top­in­ko­mens (WNT) om­dat de stich­ting over­heids­sub­si­die ont­vangt. Het doel van de WNT is het te­gen­gaan van bo­ven­ma­ti­ge be­zol­di­gin­gen en ont­slag­ver­goe­din­gen bij in­stel­lin­gen in de (se­mi)pu­blie­ke sec­tor. Een or­ga­ni­sa­tie die valt on­der de WNT dient trans­pa­rant te zijn over ver­goe­din­gen van be­stuur­ders en toe­zicht­hou­ders. In de bij­la­ge het stan­daard voor­ge­schre­ven mo­del, ge­con­tro­leerd door de ac­coun­tant. Dit be­vat de be­zol­di­ging van de di­rec­teur be­stuur­der (be­staan­de uit sa­la­ris; va­kan­tie­geld; ein­de­jaars­uit­ke­ring; be­last­ba­re on­kos­ten­ver­goe­din­gen en pen­si­oen­bij­dra­gen) en de na­men van rvt-le­den die in het des­be­tref­fen­de jaar recht had­den op een va­ca­tie­ver­goe­ding voor be­stuurs- en rvt ver­ga­de­rin­gen. De ac­coun­tant heeft ge­con­sta­teerd dat het ISR (ruim) bin­nen de nor­men van de WNT is ge­ble­ven.

Sta­tu­ten
In de sta­tu­ten van het ISR staan de in­ter­ne re­gels en af­spra­ken van de rechts­per­soon ver­meld.