Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Tuchtrecht in de sport

Sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie


On­ge­wens­te sek­su­e­le in­ti­mi­tei­ten in de sport ko­men in al­ler­lei vor­men voor. Zo kan het gaan om ver­baal ge­weld, bij­voor­beeld sek­sis­ti­sche op­mer­kin­gen of in­tie­me vra­gen over het pri­véle­ven, maar ook om li­cha­me­lijk ge­drag, zo­als het on­ge­wenst op­zet­te­lijk aan­ra­ken van ie­mand. Lei­dend is voor­al dat het ge­drag een grens bij ie­mand over­schrijdt en het als vij­an­dig, ver­ne­de­rend of in­ti­mi­de­rend wordt be­schouwd.

De af­spra­ken die gel­den rond sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie als grens­over­schrij­den­de ge­dra­ging in de sport, vindt u in het tucht­re­gle­ment Sek­su­e­le In­ti­mi­da­tie. Dit re­gle­ment is van toe­pas­sing op de le­den van or­ga­ni­sa­ties die hier­voor een over­een­komst met het ISR zijn aan­ge­gaan.

De ver­sie van 2019 is al­leen van toe­pas­sing voor sport­or­ga­ni­sa­ties die in haar sta­tu­ten de aan­kla­ger heb­ben ge­po­si­ti­o­neerd. Voor sport­or­ga­ni­sa­ties die dat nog niet heb­ben, is de ver­sie van 2015 van kracht. In het over­zicht van aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties is per or­ga­ni­sa­tie te zien of zij de aan­kla­ger ge­brui­ken.