Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Geschillenbeslechting

Onderwerpen

Con­tact over me­di­a­ti­on

Me­di­a­ti­on


Heeft u te ma­ken met een ge­schil bin­nen de sport­sec­tor dat u zelf niet kunt op­los­sen? Of is de com­mu­ni­ca­tie ern­stig ver­stoord waar­door het on­mo­ge­lijk is om met el­kaar een ge­sprek te voe­ren? Dan zou me­di­a­ti­on kun­nen hel­pen om een ein­de aan het ge­schil te ma­ken.

Bij me­di­a­ti­on pro­beert u sa­men met de an­de­re par­tij tot een op­los­sing te ko­men on­der be­ge­lei­ding van een on­af­han­ke­lij­ke me­di­a­tor. Het gaat er daar­bij min­der om wie er ju­ri­disch 'ge­lijk' heeft, maar om een op­los­sing te be­rei­ken die voor ie­der­een aan­vaard­baar is en die met de be­lan­gen van bei­de par­tij­en re­ke­ning houdt. Zo­lang er van bei­de kan­ten be­reid­heid be­staat om met el­kaar in ge­sprek te gaan, heeft me­di­a­ti­on kans van sla­gen. En wan­neer par­tij­en niet tot een ver­ge­lijk moch­ten ko­men, kan het ge­schil als­nog aan een ar­bi­ter of over­heids­rech­ter wor­den voor­ge­legd. Het ISR werkt sa­men met een net­werk van MfN-ge­re­gi­streer­de me­di­a­tors met er­va­ring in de sport­sec­tor. Het ISR kan u door­ver­wij­zen naar een me­di­a­tor die de zaak mo­ge­lijk kan gaan be­han­de­len.

De voor­de­len van me­di­a­ti­on

  • Een zaak kan vaak snel­ler wor­den op­ge­lost om­dat er geen gang naar de rech­ter no­dig is.
  • Bei­de par­tij­en mo­gen zelf op­los­sin­gen aan­dra­gen en voor­stel­len doen.
  • De kans op een duur­za­me af­spraak en een re­de­lij­ke ver­stand­hou­ding na een suc­ces­vol­le me­di­a­ti­on gro­ter is dan bij een rechts­zaak.

Door­lo­pen van 5 fa­ses
Een me­di­a­ti­on­tra­ject be­staat uit ver­schil­len­de fa­sen. Lees hier­on­der wel­ke:


In on­der­staan­de ani­ma­tie­vi­deo wordt de pro­ce­du­re van me­di­a­ti­on uit­ge­legd.

 

Ge­mid­del­de duur
De duur van de me­di­a­ti­on is af­han­ke­lijk van de si­tu­a­tie. Maar houd on­ge­veer re­ke­ning met cir­ca 3-5 ge­sprek­ken van ge­mid­deld 1-2 uur. Het kan wen­se­lijk zijn om de ge­sprek­ken kort na el­kaar te plan­nen.

De kos­ten van me­di­a­ti­on via het ISR
De kos­ten zijn af­han­ke­lijk van de duur en het aan­tal ke­ren dat u een me­di­a­tor raad­pleegt. De me­di­a­tor re­kent een uur­ta­rief maal de aan de zaak be­ste­de tijd. Vaak be­ta­len bei­de par­tij­en de helft van de kos­ten. U kunt an­de­re af­spra­ken ma­ken over de ver­de­ling. De­ze legt u vast in de me­di­a­ti­on­over­een­komst. Het uur­ta­rief van een me­di­a­tor va­ri­eert door­gaans van € 100,- tot € 250,- (ex­clu­sief btw). Een me­di­a­tor kost ge­mid­deld ge­spro­ken on­ge­veer € 150 per uur (ex­clu­sief BTW). Me­di­a­tors die via het ISR wor­den in­ge­scha­keld bie­den een ge­re­du­ceerd ta­rief aan voor de eer­ste 2 uur. Neem con­tact op met het ISR voor meer in­for­ma­tie.

Lo­ca­tie ge­sprek­ken
Ge­sprek­ken met een me­di­a­tor wor­den meest­al ge­hou­den op neu­traal ter­rein, bij­voor­beeld op het kan­toor van de me­di­a­tor. Als dat wen­se­lijk is kun­nen ge­sprek­ken ook op het kan­toor van het ISR te Hil­ver­sum wor­den ge­hou­den.

 

Con­tact over me­di­a­ti­on