Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Tuchtrecht in de sport

Match­fixing


In de sport wordt er ge­spro­ken van match­fixing (ook be­kend als wed­strijd­ma­ni­pu­la­tie, wed­strijd­ver­val­sing en ga­me­fixing) als het re­sul­taat van een wed­strijd vol­le­dig of ge­deel­te­lijk be­paald wordt door een deel­ne­mer en/of een an­de­re be­trok­ke­ne (bij­voor­beeld een scheids­rech­ter of trai­ner) die moed­wil­lig ver­liest of vals­speelt. Match­fixing druist niet al­leen in te­gen de re­gels van de sport, het is in veel ge­val­len ook een over­tre­ding van straf­rech­te­lij­ke be­pa­lin­gen.

Spor­ters kun­nen fi­nan­ci­eel ver­goed wor­den voor het moed­wil­lig ver­lie­zen van een wed­strijd door zelf, of via een tus­sen­per­soon, op een ze­ge van de te­gen­par­tij te gok­ken. Wan­neer ie­mand een spor­ter be­taalt om vals te spe­len, spreekt men van om­ko­ping. In ge­val­len van om­ko­ping, frau­de en cor­rup­tie kan een spor­ter ook straf­rech­te­lijk ver­volgd wor­den.

Het ISR werkt op ba­sis van cen­traal vast­ge­stel­de tucht­re­gle­men­ten die van toe­pas­sing zijn op de le­den van de aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties. De af­spra­ken die gel­den rond match­fixing vindt u in de on­der­staan­de re­gle­men­ten.

Om­dat het ISR be­voegd is op ba­sis van de sta­tu­ten van de sport­bon­den die zijn aan­ge­slo­ten, is de reik­wijd­te be­perkt tot de le­den van de sport­bon­den, of de per­so­nen die via een over­een­komst ge­bon­den zijn aan de re­gle­men­ten van de­ze or­ga­ni­sa­tie. De be­voegd­he­den van het ISR zijn be­perkt door het re­gle­ment en de Ne­der­land­se wet. Het ISR heeft geen bij­zon­de­re (op­spo­rings-)be­voegd­he­den. On­der­zoek ver­loopt voor­na­me­lijk door in­ter­views met be­trok­ke­nen, open bron­nen on­der­zoek, ana­ly­se van wed­strij­den en de ana­ly­se van be­schik­ba­re an­de­re in­for­ma­tie, zo­als rap­por­ta­ges van Sport­Ra­dar of go­k­aan­bie­ders.