Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Tuchtrecht in de sport

Do­ping


Do­ping zijn stof­fen en me­tho­den die ver­bo­den zijn door het We­reld An­ti-Do­ping Agent­schap (WA­DA). Het be­treft niet al­leen ver­bo­den mid­de­len­ge­bruik maar ook be­paal­de me­tho­den zo­als bloed­do­ping of het ma­ni­pu­le­ren van het uri­ne­mon­ster.

Ne­der­land­se top­sport­bon­den zijn zo­wel na­ti­o­naal (via de aan­slui­ting bij NOC*NSF) als in­ter­na­ti­o­naal (via de aan­slui­ting bij de In­ter­na­ti­o­na­le Fe­de­ra­tie) ver­plicht om do­ping­be­leid te voe­ren. Al­le tucht­rech­te­lij­ke ge­schil­len in do­ping­za­ken die­nen be­han­delt te wor­den bui­ten de bon­den. In Ne­der­land is het ISR de eni­ge in­stan­tie die aan de­ze voor­waar­den vol­doet.

Te al­len tij­de is het Na­ti­o­naal Do­ping­re­gle­ment van het ISR lei­dend. Het Tucht­re­gle­ment Do­ping­za­ken is een pro­ce­du­re­re­gle­ment en geeft hou­vast in de be­han­de­ling van tucht­za­ken. Dit re­gle­ment is van la­ge­re or­de dan het Na­ti­o­naal do­ping­re­gle­ment, te al­len tij­de is het NDR lei­dend. In de do­ping­re­gle­men­ten wordt naar on­der­staan­de bij­la­gen ver­we­zen.

WA­DA
De WA­DA stelt jaar­lijks de do­ping­lijst op, die op 1 ja­nu­a­ri van kracht gaat. De Do­ping­au­to­ri­teit pu­bli­ceert jaar­lijks de lijs­ten op haar web­si­te, waar­on­der de let­ter­lij­ke ver­ta­ling van de WA­DA-do­ping­lijst, een uit­ge­brei­de lijst op van ver­bo­den stof­fen en een lijst van veel ge­bruik­te toe­ge­sta­ne ge­nees­mid­de­len. Jaar­lijks wor­den de lijs­ten aan top­spor­ters, sport­art­sen, sport­bon­den en an­de­ren be­kend­ge­maakt. De WA­DA-do­ping­lijs­ten zijn ie­der jaar aan ver­an­de­ring on­der­he­vig en zijn ver­ta­lin­gen van de 'Pro­hi­bi­ted List In­ter­na­ti­o­nal Standar­d' be­ho­rend bij de We­reld An­ti-Do­ping Co­de. De­ze lijst is we­reld­wijd het­zelf­de. En­ke­le stof­fen kun­nen spe­ci­fiek voor een tak van sport ver­bo­den zijn.

Do­ping­over­tre­ding
Aan een spor­ter of an­de­re per­soon kan in ver­band met het be­gaan van een do­ping­over­tre­ding een or­de­maat­re­gel en/of pe­ri­o­de van uit­slui­ting wor­den op­ge­legd. Tij­dens de pe­ri­o­de dat een uit­slui­ting of een or­de­maat­re­gel is op­ge­legd, mag een spor­ter of an­de­re per­soon niet aan wed­strij­den mee­doen, geen func­ties heb­ben of ac­ti­vi­tei­ten uit­voe­ren bin­nen de bond of ver­e­ni­ging. Hoe dat pre­cies zit, wordt in dit do­cu­ment uit­ge­legd. De of­fi­ci­ë­le de­fi­ni­tie van do­ping, zo­als op­ge­steld door de WA­DA, luidt: 'een over­tre­ding van een of meer be­pa­lin­gen uit het do­ping­re­gle­ment'. De­ze be­pa­lin­gen zijn: aan­we­zig­heid van ver­bo­den stof­fen en/of ver­bo­den me­tho­den, (po­ging tot) het ge­bruik van ver­bo­den stof­fen en/of ver­bo­den me­tho­den, ge­brek­ki­ge me­de­wer­king, whe­re abouts-fou­ten, (po­ging tot) ma­ni­pu­le­ren, be­zit, (po­ging tot) han­del, (po­ging tot) toe­die­ning, me­de­plich­tig­heid en ver­bo­den sa­men­wer­king.