Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Topsport

Onderwerpen

Vra­gen over de re­ge­ling top­spor­ters?

Neem con­tact op met NL­Spor­ter voor uw aan­vraag via

in­fo@nl­spor­ter.nl
085 - 130 0920

Naar NLSporter.nl

Bij­dra­ge­re­ge­ling top­sport


De re­ge­ling 'Bij­dra­ge in de kos­ten rechts­kun­di­ge hulp voor Top­spor­ters' van het NOC*NSF is er­voor be­doeld om fi­nan­ci­ë­le drem­pels te ver­la­gen van Ne­der­land­se top­spor­ters die in een tucht­pro­ce­du­re zijn ver­wik­keld.

Waar­om de­ze re­ge­ling?
De re­ge­ling is in het le­ven ge­roe­pen om­dat in de prak­tijk blijkt dat kos­ten een drem­pel kun­nen vor­men voor spor­ters om zich ade­quaat te ver­de­di­gen te­gen een be­schul­di­ging of aan­gif­te. Er wordt af­ge­zien van een pro­ce­du­re, of er wordt schuld be­kend, om ho­ge kos­ten voor de ver­de­di­ging te voor­ko­men. Dit is geen wen­se­lij­ke si­tu­a­tie, daar­om is een fonds in het le­ven ge­roe­pen waar be­paal­de spor­ters aan­spraak op kun­nen ma­ken. Kos­ten voor rechts­kun­di­ge hulp die door de spor­ter moe­ten wor­den vol­daan, kun­nen uit dit fonds (deels) wor­den ver­goed.

Voor wie is de­ze re­ge­ling?
De re­ge­ling is be­doeld voor spor­ters op een hoog ni­veau. Dit zijn spor­ters met een Sta­tus van NOC*NSF of, -ter be­oor­de­ling van de Toet­sings­com­mis­sie- spor­ters die op een hoog ni­veau spor­ten. Ook oud-spor­ters die op dit ni­veau hun sport heb­ben be­oe­fend en maxi­maal 10 jaar zijn ge­stopt met het be­oe­fe­nen van top­sport, kun­nen een be­roep doen op de­ze Re­ge­ling.

Op de Re­ge­ling kan al­leen en be­roep wor­den ge­daan wan­neer de top­spor­ter zich voor een tucht­com­mis­sie moet ver­ant­woor­den voor een (ver­moe­de) over­tre­ding van an­ti-do­ping­re­gels of re­gels ter be­strij­ding van match­fixing.

Pro­ce­du­re in het kort
De top­spor­ter kan de bij­dra­ge aan­vra­gen via NL­Spor­ter. NL­Spor­ter vult sa­men met de spor­ter een aan­vraag­for­mu­lier in en stuurt dit met de daar­bij be­ho­ren­de be­schei­den naar het ISR. Het ISR con­tro­leert de aan­vraag en stuurt de aan­vraag door naar de Toet­sings­com­mis­sie. Ver­vol­gens be­oor­deelt de Toet­sings­com­mis­sie of de aan­vraag vol­doet aan de voor­waar­den. Ook kijkt de Toet­sings­com­mis­sie of de top­spor­ter een rechts­bij­stands­ver­ze­ke­ring heeft. Het wel of niet heb­ben van een rechts­bij­stands­ver­ze­ke­ring heeft na­me­lijk in­vloed op de ei­gen bij­dra­ge van de top­spor­ter.

Het be­sluit van de Toet­sings­com­mis­sie wordt door het ISR naar de aan­vra­ger ge­stuurd. Mocht het ver­zoek zijn toe­ge­kend dan kun­nen de ge­maak­te kos­ten ge­de­cla­reerd wor­den bij de Toet­sings­com­mis­sie via het ISR. Goed­ge­keur­de de­cla­ra­ties wor­den door het ISR ge­ad­mi­ni­streerd en uit­be­taald aan de top­spor­ter.

Meer in­for­ma­tie over de re­ge­ling is te vin­den op de web­si­te van NOC*NSF.

 

Vra­gen over de re­ge­ling top­spor­ters?

Neem con­tact op met NL­Spor­ter voor uw aan­vraag via

in­fo@nl­spor­ter.nl
085 - 130 0920

Naar NLSporter.nl