Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Ge­schil­len­be­slech­ting

Via ge­schil­len­be­slech­ting kan er een pro­ce­du­re wor­den op­ge­start voor con­flic­ten en ge­schil­len tus­sen in­di­vi­du­en, or­ga­ni­sa­ties en an­de­re par­tij­en, waar­bij men als doel heeft tot een op­los­sing te ko­men die re­de­lijk is voor al­le be­trok­ken par­tij­en. Dan is er geen gang naar de rech­ter no­dig.

Het ISR biedt in de sport ar­bi­tra­ge en me­di­a­ti­on aan.