Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Geschillenbeslechting

Onderwerpen

Con­tact over ar­bi­tra­ge

Ar­bi­tra­ge


Het ISR kan bij een con­flict­si­tu­a­tie bin­nen de sport­sec­tor een op­los­sing bie­den met ar­bi­tra­ge. De ar­bi­tra­ge ver­vangt de pro­ce­du­re voor de over­heids­rech­ter. Bij ar­bi­tra­ge wor­den een of meer­de­re ar­bi­ters in­ge­scha­keld om te be­slis­sen over een con­flict.

Ar­bi­tra­ge is recht­spraak door ar­bi­ters (scheids­ge­recht). Dat zijn on­af­han­ke­lij­ke en on­par­tij­di­ge pro­fes­si­o­nals met vol­doen­de ken­nis en er­va­ring in de sport­sec­tor. Een ar­bi­tra­ge­com­mis­sie be­staat uit één of drie ar­bi­ters. De ar­bi­tra­ge­com­mis­sie be­han­delt het con­flict op een ma­nier die lijkt op die van de ge­wo­ne rech­ter. Ar­bi­tra­ge kan een uit­komst zijn wan­neer par­tij­en hun ge­schil op een re­la­tief snel­le en een­vou­di­ge ma­nier wil­len (la­ten) be­slech­ten. Of wan­neer zij een ver­trou­we­lij­ke, niet-open­ba­re be­han­de­ling van hun zaak wen­sen. De par­tij­en moe­ten sa­men kie­zen voor ar­bi­tra­ge. Dat kan bij aan­vang van de sa­men­wer­king (in de over­een­komst die zij met el­kaar heb­ben ge­slo­ten) of op het mo­ment dat het ge­schil is ont­staan door mid­del van het slui­ten van een ar­bi­tra­ge-over­een­komst.

De voor­de­len van ar­bi­tra­ge bij een ge­schil in de sport­sec­tor

  • De door­loop­tijd van de pro­ce­du­re en de uit­spraak is vaak snel­ler dan in pro­ce­du­res bij de over­heids­rech­ter. Het ISR kent ook een spoed­ar­bi­tra­ge.
  • Ar­bi­ters zijn on­af­han­ke­lijk, on­par­tij­dig èn heb­ben vol­doen­de ken­nis en er­va­ring in de sport­sec­tor.
  • Par­tij­en kun­nen on­der­ling af­spra­ken ma­ken over de taal van de ar­bi­tra­ge en het aan­tal ar­bi­ters. Ook kun­nen zij over de kwa­li­fi­ca­ties van de te be­noe­men ar­bi­ters ver­zoe­ken doen.
  • Ar­bi­tra­ge is ver­trou­we­lijk en niet open­baar.


Ge­mid­del­de duur
De door­loop­tijd van een ar­bi­tra­ge is af­han­ke­lijk van de aard en om­vang van de zaak, maar be­draagt door­gaans tus­sen de drie en zes maan­den. In za­ken, waar­in uit hoof­de van on­ver­wijl­de spoed een on­mid­del­lij­ke voor­zie­ning wordt ver­eist, kan be­han­de­ling van de zaak als spoed­ge­ding wor­den ver­zocht. In dat ge­val wordt di­rect na in­die­ning van het ver­zoek­schrift een mon­de­lin­ge be­han­de­ling ge­hou­den en zo spoe­dig als mo­ge­lijk en no­dig uit­spraak ge­daan.

De kos­ten
Het ISR be­re­kent zaak­kos­ten voor ar­bi­tra­ge. In al­le ge­val­len be­staan de zaak­kos­ten van een ar­bi­tra­ge uit de be­ste­de uren van de ar­bi­ter(s) en ju­ri­disch se­cre­ta­ris ver­me­nig­vul­digt met het ta­rief. Bij de start van de pro­ce­du­re wordt van bei­de par­tij­en een voor­schot voor te ma­ken kos­ten ge­vraagd van €1.000. De kos­ten wor­den ver­re­kend met het be­taal­de voor­schot en in het von­nis kan de in het on­ge­lijk ge­stel­de par­tij wor­den ver­oor­deeld om de kos­ten van de we­der­par­tij te ver­goe­den. De hoog­te van de pro­ces­kos­ten hangt dus af van de om­vang van de zaak en de daar­aan be­ste­de tijd.

Het ISR werkt op ba­sis van cen­traal vast­ge­stel­de ­re­gle­men­ten die van toe­pas­sing zijn op de le­den van de aan­ge­slo­ten sport­or­ga­ni­sa­ties. De af­spra­ken die gel­den rond ar­bi­tra­ge vindt u in de on­der­staan­de re­gle­men­ten.

Re­gle­ment Ar­bi­tra­ge

Re­gle­ment Ar­bi­tra­ge ISR 2013

Con­tact over ar­bi­tra­ge