Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Tuchtrecht in de sport

Al­ge­meen tucht­recht


On­der het Al­ge­meen tucht­recht in de sport valt grens­over­schrij­dend ge­drag zo­als ge­weld, dis­cri­mi­na­tie of machts­mis­bruik. Lei­dend is voor­al dat het ge­drag een grens bij ie­mand over­schrijdt en het ge­drag daar­mee als vij­an­dig, ver­ne­de­rend of in­ti­mi­de­rend wordt be­schouwd. Dit ge­drag kan van een per­soon af­kom­stig zijn, maar ook van een groep.

Het Al­ge­meen tucht­re­gle­ment van het ISR be­han­delt over­tre­din­gen van de re­gels of be­slui­ten van de or­ga­ni­sa­tie, het scha­den van de be­lan­gen van de or­ga­ni­sa­tie en/of de sport. Het Al­ge­meen tucht­re­gle­ment is van toe­pas­sing op de le­den van or­ga­ni­sa­ties die hier­voor een over­een­komst met het ISR zijn aan­ge­gaan. Over­tre­din­gen in het ka­der van Do­ping, Match­fixing of Sek­su­e­le In­ti­mi­da­tie val­len hier niet on­der. Daar­voor ver­wij­zen we naar de re­gle­men­ten die op die on­der­wer­pen van toe­pas­sing zijn.

De ver­sie van 2020 is al­leen van toe­pas­sing voor sport­or­ga­ni­sa­ties die in haar sta­tu­ten de aan­kla­ger heeft be­schre­ven. Voor sport­or­ga­ni­sa­ties die dat nog niet heb­ben, is de ver­sie uit 2015 van kracht. In dit over­zicht staat aan­ge­ge­ven wel­ke sport­or­ga­ni­sa­tie de aan­kla­ger heeft ge­po­si­ti­o­neerd.