Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Tuchtrecht in de sport

On­der­wer­pen grens­over­schrij­dend ge­drag


De sport moet een eer­lij­ke en vei­li­ge plek zijn voor ie­der­een, waar ple­zier en pres­ta­tie voor­op staan. He­laas komt grens­over­schrij­dend ge­drag ook in de sport voor. Dan is het be­lang­rijk dat er dui­de­lij­ke re­gels zijn die ge­hand­haafd wor­den, om de sport voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk, vei­lig en ple­zie­rig te hou­den.

Het sys­teem van tucht­recht en ge­schil­len­be­slech­ting zorgt voor eer­lij­ke en ob­jec­tie­ve be­oor­de­ling van ver­meen­de mis­stan­den in de sport­sec­tor. Daar­mee heeft het ook een pre­ven­tie­ve wer­king en draagt het bij aan een recht­vaar­dig­heids­ge­voel bin­nen de­ze bran­che. Het ISR on­der­zoekt mel­din­gen en be­oor­deelt ob­jec­tief of er spra­ke is van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport voor de on­der­wer­pen:


Naast tucht­recht­spraak kan het ISR recht spre­ken of be­mid­de­len via ar­bi­tra­ge of me­di­a­ti­on.