Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

Ver­nieuwd Na­ti­o­naal Do­ping­re­gle­ment

Publicatiedatum 2-1-2023

Per 1 ja­nu­a­ri 2023 is een ver­nieuwd Na­ti­o­naal Do­ping­re­gle­ment (NDR) van kracht.

Dit ver­nieuw­de do­ping­re­gle­ment is een aan­ge­pas­te ver­sie van het re­gle­ment ge­da­teerd op 1 ok­to­ber 2021. De wij­zi­gin­gen in dit re­gle­ment zijn door­ge­voerd door de Ne­der­land­se Do­ping­au­to­ri­teit en zijn het ge­volg van hun op­ge­da­ne er­va­rin­gen bij de toe­pas­sing van het NDR en ge­sprek­ken die zij met de We­reld An­ti-do­ping­or­ga­ni­sa­tie (WA­DA) heb­ben ge­voerd.

De aan­pas­sin­gen in het NDR 2023 be­tref­fen:
- een ver­dui­de­lij­king van de soor­ten schik­kin­gen;
- een in­tro­duc­tie van meer­de­re tes­ting pools;
- een ver­dui­de­lij­king van de re­gels m.b.t. het doen van aan­gif­te, het se­pot en de or­de­maat­re­gel;
- een ver­dui­de­lij­king van tek­sten en ver­wij­zin­gen naar ar­ti­kel­num­mers.

Van­af 1 ja­nu­a­ri 2023 is er even­eens een nieu­we Whe­re­a­bouts­bij­la­ge en een nieu­we Do­ping­lijst van kracht. Al de­ze do­cu­men­ten vindt u op de­ze web­si­te on­der de sec­tie Do­ping.