Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

Mi­nis­ter Con­ny Hel­der brengt werk­be­zoek aan het ISR

Publicatiedatum 30-3-2023
Foto ISR met Conny Helder

Op don­der­dag 30 maart 2023 bracht mi­nis­ter Lang­du­ri­ge Zorg en Sport, Con­ny Hel­der, een werk­be­zoek aan het ISR in Hil­ver­sum.

Tij­dens het werk­be­zoek is de mi­nis­ter ge­ïn­for­meerd over de werk­wij­ze en pro­ce­du­res van de tucht­recht­spraak in de sport en de com­plexi­teit daar­van, even­als de or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling van het ISR. Bij dit werk­be­zoek was het ISR-be­stuur aan­we­zig even­als een aan­tal col­le­ga's van de werk­or­ga­ni­sa­tie en ex­ter­ne pro­fes­si­o­nals. Er­va­rin­gen uit de prak­tijk wer­den ge­deeld en het pro­ces van mel­ding tot uit­spraak werd aan de hand van een voor­beeld­ca­sus toe­ge­licht.

Pro­fes­si­o­na­li­se­ring en ver­ster­king ISR

Er is met de mi­nis­ter ge­spro­ken over de sta­tus van de or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en ver­ster­king van het ISR. Het ISR is vol­op be­zig met het door­voe­ren van se­ri­eu­ze pro­fes­si­o­na­li­se­rings­sla­gen om de toe­na­me van het aan­tal mel­din­gen van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport en het groei­end aan­tal aan­ge­slo­ten sport­bon­den aan te kun­nen en in goe­de ba­nen te lei­den. Naast een uit­brei­ding van de ca­pa­ci­teit zijn en wor­den er tal van pro­ces­ma­ti­ge za­ken aan­ge­past en/of in­ge­richt, waar­on­der het op­stel­len van pro­to­col­len en mo­del­len, de (her-)in­rich­ting van een re­gle­men­ten­com­mis­sie en ad­vies­raad, het in­tro­du­ce­ren van een door­lo­pen­de leer­lijn Tucht­recht en het ver­ster­ken van de on­der­lin­ge sa­men­wer­king tus­sen het ISR en ex­ter­ne part­ners, waar­on­der de sport­bon­den en het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.

On­der­zoeks­rap­port AEF

Ook kwa­men de aan­be­ve­lin­gen uit het rap­port van An­ders­son Elf­fers Felix (AEF) ter spra­ke dat in op­dracht van het VWS is uit­ge­voerd. Het on­der­zoek gaat over de gover­nan­ce en het tucht­recht voor een vei­li­ge en in­te­ge­re sport. Het on­der­zoeks­rap­port "Sa­men de lat ho­ger leg­gen" is op 28 maart jl. ge­pu­bli­ceerd en naar de Twee­de Ka­mer ge­zon­den.