Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

ISR on­der­zoeks­pro­to­col­len aan­ge­scherpt

Publicatiedatum 9-2-2021

Het ISR heeft het op ba­sis van feed­back en klach­ten van mel­ders en be­trok­ke­nen het ISR on­der­zoeks­pro­to­col en ach­ter­lig­gen­de pro­ce­du­res aan­ge­scherpt.

In de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de ver­sche­nen ver­schil­len­de ver­ha­len in de me­dia over de werk­wij­ze van het ISR in re­la­tie tot het fei­ten­on­der­zoek dat wordt uit­ge­voerd naar in­te­gri­teits­kwes­ties in de sport. Het is voor al­le be­trok­ke­nen van groot be­lang dat de uit­kom­sten van de pro­ce­du­res bo­ven ie­de­re twij­fel ver­he­ven zijn en dat al­le be­trok­ke­nen zich pro­fes­si­o­neel ge­hoord voe­len.

Op ba­sis van de klach­ten en feed­back van mel­ders en an­de­re be­trok­ke­nen, heeft het ISR het on­der­zoeks­pro­to­col en ach­ter­lig­gen­de pro­ce­du­res aan­ge­scherpt.

Zo is er een check­list ont­wik­keld die voor­af­gaand aan een in­ter­view wordt be­spro­ken en waar­in wordt uit­ge­legd wat de rech­ten en plich­ten zijn, hoe er met de ver­kre­gen in­for­ma­tie wordt om­ge­gaan en hoe het ver­de­re pro­ces zal ver­lo­pen. Daar­voor is te­vens een in­for­ma­tie­ve fly­er op­ge­steld die aan de ge­ïn­ter­view­de wordt op­ge­stuurd voor­af­gaand aan het ge­sprek.

Er zal meer ruim­te wor­den ge­bo­den om op een ge­sprek te­rug te ko­men, ook als er za­ken zijn ver­teld die -ach­ter­af be­schouwd- net an­ders zijn, of als er aan­vul­len­de in­for­ma­tie te ge­ven is. De in­for­ma­tie­ver­strek­king aan ge­spreks­part­ners is ver­be­terd, dui­de­lijk­heid wordt ge­ge­ven over het­geen ge­com­mu­ni­ceerd wordt naar der­den, hoe ge­ïn­ter­view­den wor­den be­schermd en wat er in de pro­ce­du­re ver­der te ver­wach­ten is.

Met de­ze aan­scher­ping van de be­staan­de pro­ce­du­res be­oogt het ISR meer dui­de­lijk­heid te ge­ven over het tucht­rech­te­lij­ke pro­ces in de sport en dit op een ma­nier uit te voe­ren die recht doet aan de on­af­han­ke­lij­ke waar­heids­vin­ding en de zorg­vul­di­ge be­je­ge­ning van be­trok­ke­nen in een tucht­rech­te­lijk on­der­zoek.

De ont­wik­kel­de pro­to­col­len zul­len na vast­stel­ling en be­spre­king met be­trok­ken par­tij­en op de web­si­te van het ISR wor­den ge­pu­bli­ceerd.