Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

ISR deelt ken­nis tij­dens het con­gres "Blijf je stil of praat je er­over"

Publicatiedatum 23-5-2023
Blijf je stil of praat je erover 2023

Het ISR was aan­we­zig op de twee­de edi­tie van het con­gres 'Blijf je stil, of praat je er­over' van het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land op Pa­pen­dal.

Met een uit­ge­breid pro­gram­ma en di­ver­se work­shops werd in­ge­gaan op het her­ken­nen en be­spreek­baar ma­ken van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport. Als een van de sa­men­wer­kings­part­ners van het CVSN stond het ISR op het markt­plein en ver­zorg­de een van de ken­nis­ses­sies. Daar­bij werd uit­ge­legd hoe het sys­teem van tucht­recht in de sport in hoofd­lij­nen werkt. Aan de hand van een fic­tie­ve ca­sus wer­den de stap­pen tij­dens een tucht­recht­pro­ce­du­re, van mel­ding tot uit­spraak, door­lo­pen.

We kij­ken te­rug op een in­spi­re­ren­de en suc­ces­vol­le dag.


Over het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land
Het ISR werkt sa­men met het CVSN, het meld­punt voor grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport. Wilt u een mel­ding ma­ken, heeft u be­hoef­te aan een luis­te­rend oor of wilt u ad­vies? Neem dan al­tijd gra­tis, ver­trou­we­lijk en in­dien ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land. Na het aan­ho­ren van uw ver­haal, kun­nen zij even­tu­eel ad­vi­se­ren naar het ISR te gaan om een zaak (ook) in het tucht­recht te be­han­de­len. Daar­naast on­der­steunt het CVSN bon­den en ver­e­ni­gin­gen met ad­vies en zijn er kor­te lij­nen met oa de (ze­den)po­li­tie, Slacht­of­fer­hulp Ne­der­land, Per­spec­tief Her­stel­be­mid­de­ling en tal van an­de­re hulp­ver­le­nings­or­ga­ni­sa­ties.