Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

ISR-bij­een­komst voor aan­ge­slo­ten sport­bon­den in Ahoy

Publicatiedatum 18-8-2023
Bondenbijeenkomst ISR 2023.JPG

Af­ge­lo­pen vrij­dag 18 au­gus­tus vond de jaar­lijk­se bij­een­komst voor on­ze aan­ge­slo­ten sport­bon­den plaats.

Dit­maal op een bij­zon­de­re lo­ca­tie, na­me­lijk tij­dens de Eu­ro­pe­se Pa­ra­sport­kam­pi­oen­schap­pen, een mul­ti-sport­eve­ne­ment voor spor­ters met een be­per­king, in Ahoy Rot­ter­dam. Maar liefst 1.500 at­le­ten uit 45 lan­den stre­den om Eu­ro­pe­se ti­tels. Een prach­tig sport­eve­ne­ment om bij aan te slui­ten.

Na een wel­komst­woord door Ray­mon Blon­del, Pre­si­dent van het Eu­ro­pe­se Pa­ra­lym­pisch Co­mi­té, pre­sen­teer­den Henk van Al­ler en Dan­nick Luck­son van het ISR, di­ver­se the­ma's, waar­on­der de ont­wik­ke­lin­gen bin­nen het ISR, het tucht­recht en de bij­be­ho­ren­de re­gle­men­ten. Daar­naast werd er ken­nis uit­ge­wis­seld over het op­leg­gen van or­de­maat­re­ge­len tij­dens tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­res door de sport­bon­den.

Wij kij­ken te­rug op een goe­de en nut­ti­ge bij­een­komst waar­bij het be­lang van een goe­de sa­men­wer­king en ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen de ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders bin­nen de sport­sec­tor nog­maals werd be­na­drukt. Sa­men voor een vei­li­ge en eer­lij­ke sport.