Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

ISR aan­we­zig op NOC*NSF Con­gres 'Blijf je stil, of praat je er­over?'

Publicatiedatum 1-6-2022

Op 31 mei jl. or­ga­ni­seer­de het Cen­trum Vei­li­ge Sport, on­der­deel van NOC*NSF, het con­gres 'Blijf je stil of praat je er­over?' op Pa­pen­dal.

Met een uit­ge­breid pro­gram­ma en di­ver­se work­shops werd in­ge­gaan op het her­ken­nen en be­spreek­baar ma­ken van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport.

Maar liefst 300 ge­ïn­te­res­seer­den in de so­ci­a­le vei­lig­heid bin­nen de sport wa­ren aan­we­zig in Ho­tel Pa­pen­dal: be­stuur­ders, vrij­wil­li­gers en ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen van sport­bon­den, sport­ver­e­ni­gin­gen of sport­or­ga­ni­sa­ties, be­leids­me­de­wer­kers van de ge­meen­te, po­li­tie, en ove­ri­ge be­trok­ke­nen bij de sport.

Het ISR, als een van de sa­men­wer­kings­part­ners van het Cen­trum Vei­li­ge Sport, was aan­we­zig op het markt­plein en ver­zorg­de een van de work­shops. ISR Ca­sema­na­gers Pe­pijn Hel­ge­ring en Mo­ni­que van Vem­de na­men de deel­ne­mers mee in de we­reld van het tucht­recht bin­nen de sport. Aan de hand van een fic­tie­ve ca­sus en in­ter­ac­tie­ve pre­sen­ta­tie werd het pro­ces uit­ge­legd, van de eer­ste mel­ding tot een de­fi­ni­tie­ve uit­spraak. Tij­dens de work­shop werd uit­ge­breid in­ge­gaan op vra­gen uit het pu­bliek en op het markt­plein wer­den ge­sprek­ken ge­voerd over de bij­dra­ge van het ISR aan een so­ci­aal vei­li­ge sport. Het ISR blikt te­rug op een suc­ces­vol­le mid­dag en steunt het ini­ti­a­tief van het Cen­trum Vei­li­ge Sport om de be­wust­wor­ding rond dit the­ma te ver­gro­ten en el­kaar te blij­ven in­for­me­ren en in­spi­re­ren.

Het ISR werkt sa­men met Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land, het meld­punt voor grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport. Zie je iets waar­van je niet ze­ker bent of het kan of niet? Maak je je zor­gen of wil je iets mel­den? Bel gra­tis 0900-202 5590 of mail naar cen­trum­vei­li­ge­sport@nocnsf.nl. htt­ps://cen­trum­vei­li­ge­sport.nl/