Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Nieuws

Be­stuur­lij­ke ver­nieu­wing In­sti­tuut Sport­recht­spraak

Publicatiedatum 6-2-2024
Bestuurlijke vernieuwing ISR

Het ISR heeft de over­stap ge­maakt van een uit­voe­rend be­stuurs­mo­del naar een raad-van-toe­zicht-mo­del.

7 le­den zijn for­meel be­noemd en toe­ge­tre­den tot de raad van toe­zicht van het ISR. Eind ja­nu­a­ri 2024 vond de eer­ste ver­ga­de­ring in de nieu­we sa­men­stel­ling plaats.

Sa­men met het mi­nis­te­rie van VWS is er een tra­ject in­ge­zet om een nieu­we struc­tuur en in­vul­ling van het ISR-be­stuur te be­werk­stel­li­gen. De raad van toe­zicht gaat bij­dra­gen aan een koers­vast en slag­vaar­dig ISR. Met een di­ver­si­teit aan ex­per­ti­ses en ach­ter­gron­den hou­den zij scherp toe­zicht op het be­leid en de uit­voe­ring van de ISR-or­ga­ni­sa­tie, met in­acht­ne­ming van de prin­ci­pes van de on­af­han­ke­lijk­heid van aan­kla­gers en tucht­com­mis­sies, even­als een sterk mo­reel kom­pas en oog voor de men­se­lij­ke maat.

De le­den van de raad van toe­zicht van het ISR:

  • Os­gar van Tricht (voor­zit­ter) Se­ni­or rech­ter (ci­viel recht) bij Recht­bank Mid­den Ne­der­land, team­voor­zit­ter. Do­cent bij het SSR. Voor­ma­lig ad­vo­caat/part­ner van een mid­del­groot ad­vo­ca­ten­kan­toor.
  • Hin­ke­lien Schreu­der Con­sul­tant op het ge­bied van duur­zaam­heid. Voor­ma­lig Olym­pisch zwem­ster. Sinds 2022 be­stuurs­lid bij het ISR.
  • Ger­da van Leeu­wen Po­li­tie­chef Zee­land-West-Bra­bant.
  • Mi­rea Raaij­ma­kers Ge­drags­we­ten­schap­ster en or­ga­ni­sa­tie­psy­cho­loog. Voor­ma­lig Glo­bal Head Be­ha­vi­ou­ral Risk Ma­na­ge­ment van de ING-bank, ver­ant­woor­de­lijk voor ge­drag- en cul­tuur­on­der­zoek. Voor­ma­lig top­sport­ster (bas­ket­bal).
  • Hel­een Rut­gers Hoofd­of­fi­cier van jus­ti­tie, par­ket Oost-Bra­bant. Di­ver­se toe­zicht­hou­den­de en be­stuur­lij­ke func­ties.
  • Ab­hijit Das Ju­rist, voor­ma­lig pro­gram­ma­di­rec­teur bij Stich­ting De­mo­cra­tie en Me­dia, Di­rec­teur Co­ö­pe­ra­tie­ve Ra­bo­bank.
  • Joa­chim Dries­sen Voor­ma­lig uit­ge­ver bij gro­te uit­ge­ve­rij­en, in­te­rim-ma­na­ger. Voor­heen voor­zit­ter van de Ne­der­land­se Klim- en Berg­sport Ver­e­ni­ging en be­stuurs­lid In­ter­na­ti­o­na­le klim- & berg­sport­fe­de­ra­tie. Lid van di­ver­se com­mis­sies bij NOC*NSF.


De le­den van de raad van toe­zicht zijn be­noemd voor een pe­ri­o­de van 3 jaar met de mo­ge­lijk­heid van 2 her­be­noe­min­gen. Het ISR heet de nieu­we le­den van har­te wel­kom en kijkt uit naar een pret­ti­ge sa­men­wer­king.

Pe­ter Vo­gel­zang was sinds 2015 be­stuurs­lid bij het ISR en is met de om­vor­ming van het be­stuurs­mo­del, af­ge­tre­den als ISR-be­stuur­der. Pe­ter is voor­ma­lig korps­chef van po­li­tie en heeft tal­lo­ze be­stuur­lij­ke func­ties met na­me bin­nen de sport be­kleed. Pe­ter heeft in de af­ge­lo­pen ne­gen jaar een enor­me bij­dra­ge ge­le­verd aan de ont­wik­ke­ling van het ISR. Wij zijn hem daar­voor zeer dank­baar!

De da­ge­lijk­se lei­ding van het ISR is in han­den van Henk van Al­ler, als di­rec­teur/be­stuur­der.