Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Melding en procedure

Onderwerpen

Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.

Voor de mel­der


Heeft u te ma­ken ge­had met een si­tu­a­tie in de sport waar­bij ge­drags­re­gels of tucht­recht­re­gels zijn over­schre­den? Of bent u daar ge­tui­ge van ge­weest? Weet dat u iets kunt doen.

Als u te ma­ken heeft ge­had met mo­ge­lijk grens­over­schrij­dend ge­drag en u wilt een tucht­pro­ce­du­re star­ten, dan kunt u een mel­ding bij het ISR ma­ken. Uw mel­ding wordt be­oor­deeld door een aan­kla­ger van het ISR en kan een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in­stel­len naar de fei­ten en om­stan­dig­he­den. Hier­door kan er hel­der­heid wor­den ver­kre­gen over wat er is ge­beurd en wie daar schul­dig aan zou zijn. Als de klacht te­recht is, kan de be­schul­dig­de bin­nen de sport ge­sanc­ti­o­neerd wor­den. Wilt u een mel­ding ma­ken? Vul dan het di­gi­ta­le mel­dings­for­mu­lier in.

Hulp, on­der­steu­ning of ad­vies no­dig?
Het ISR is on­af­han­ke­lijk en be­har­tigt geen in­di­vi­du­e­le be­lan­gen. Voor ad­vies en hulp­vra­gen kunt u con­tact op­ne­men met een ver­trou­wen­con­tact­per­soon of in­te­gri­teits­ma­na­ger bij uw sport­bond. Of neem, des­ge­wenst ano­niem, con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land. Zij zijn er voor ie­der­een bin­nen de sport; spor­ters, trai­ners, be­stuur­ders, ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen, be­zorg­de ou­ders en pro­fes­si­o­nals. Er zijn kor­te lij­nen met o.a. de (ze­den)po­li­tie, Slacht­of­fer­hulp Ne­der­land, Per­spec­tief Her­stel­be­mid­de­ling en tal van an­de­re hulp­ver­le­nings­or­ga­ni­sa­ties.

De tucht­recht­pro­ce­du­re
Wilt u we­ten wat u na het doen van een mel­ding kunt ver­wach­ten en wel­ke stap­pen er wor­den door­lo­pen? Ga dan naar de pro­ce­du­re en be­kijk de ani­ma­tie­vi­deo waar­in het pro­ces in hoofd­lij­nen wordt uit­ge­legd.

Con­tact­per­soon pro­ce­du­re
Bij een mel­ding krijgt u een ca­sema­na­ger van het ISR toe­ge­we­zen. De ca­sema­na­ger be­ge­leidt het pro­ces van mel­ding tot aan uit­spraak, geeft u uit­leg over de pro­ce­du­re en stelt u op de hoog­te van de voort­gang. De ca­sema­na­ger neemt een on­af­han­ke­lij­ke po­si­tie in en fun­geert als con­tact­per­soon voor al­le par­tij­en.

Duur van on­der­zoek
De door­loop­tijd ver­schilt per on­der­zoek en is af­han­ke­lijk van ver­schil­len­de fac­to­ren, zo­als de om­vang van het on­der­zoek, de aard van de be­vin­din­gen, de snel­heid van in­for­ma­tie-uit­wis­se­ling en de be­schik­baar­heid en me­de­wer­king van be­trok­ke­nen. Ge­mid­deld duurt een tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re, van mel­ding tot aan uit­spraak, een half jaar tot een jaar. Van­zelf­spre­kend streeft het ISR naar een zo spoe­dig mo­ge­lij­ke af­han­de­ling van de zaak. De kwa­li­teit van de zaak en het on­der­zoek staan daar­bij ech­ter al­tijd voor­op.

Kos­ten
Om een tucht­recht­zaak te kun­nen be­han­de­len, maakt het ISR kos­ten. Het ISR be­re­kent de­ze kos­ten, zo­als vast­ge­legd in het tucht­re­gle­ment, door aan de­ge­ne die de tucht­com­mis­sie daar­toe ver­oor­deelt.

Ano­ni­mi­teit
Een ano­nie­me mel­ding kan in een tucht­recht­pro­ce­du­re niet of zeer mi­ni­maal op­ge­volgd wor­den. De be­schul­dig­de moet zich na­me­lijk kun­nen ver­de­di­gen en heeft het recht te we­ten wie de mel­ding heeft ge­daan. De in­houd van het on­der­zoeks­ge­sprek wordt ge­bruikt voor het on­der­zoek en de tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re bij het ISR. Tij­dens het on­der­zoek kun­nen (de­len van) uw ver­kla­rin­gen wor­den voor­ge­legd aan be­trok­ke­nen, slacht­of­fers of an­de­re be­lang­heb­ben­den in de zaak.

Als de zaak wordt voor­ge­legd aan de tucht­com­mis­sie, heb­ben ook de tucht­rech­ters van het ISR en de be­klaag­de recht om het ver­slag te le­zen. Daar­naast kun­nen be­klaag­de en mel­der een ver­zoek tot in­za­ge doen wan­neer de zaak ver­der niet in be­han­de­ling wordt ge­no­men (ge­se­po­neerd) of wan­neer er een schik­kings­voor­stel aan de be­klaag­de is ge­daan.

Er wordt dis­creet en con­form AVG om­ge­gaan met per­soons­ge­ge­vens en de in­houd van de ca­sus. Uit­spra­ken en ge­ac­cep­teer­de schik­kin­gen wor­den ge­a­no­ni­mi­seerd ge­pu­bli­ceerd in on­ze uit­spra­ken­bank op de­ze web­si­te.

 

 

Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.