Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Melding en procedure

Onderwerpen

Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.

Voor de be­klaag­de


Wordt u be­schul­digd van grens­over­schrij­dend ge­drag door een me­des­por­ter of het be­stuur van uw ver­e­ni­ging? Dan heeft u het recht om te ho­ren wat de in­ge­dien­de mel­ding of klacht in­houdt en heeft u het recht zich te ver­we­ren.

Het ISR is in­ge­scha­keld om­dat er een ver­moe­de­lij­ke over­tre­ding van het tucht­re­gle­ment zou heb­ben plaats­ge­von­den. In de tucht­re­gle­men­ten is ge­re­geld wan­neer er spra­ke is van een over­tre­ding, wel­ke com­mis­sies be­voegd zijn sanc­ties op te leg­gen, wie mel­ding van een over­tre­ding kan doen, wel­ke rech­ten en ver­plich­tin­gen u als be­schul­dig­de (of­te­wel be­klaag­de) tij­dens de tucht­zaak heeft en wel­ke sanc­ties kun­nen wor­den op­ge­legd. De be­klaag­de is vol­gens de tucht­re­gle­men­ten de­ge­ne te­gen wie een mel­ding is ge­daan en die daar­voor kan wor­den be­straft maar ook de­ge­ne aan wie een sanc­tie is op­ge­legd. Bij On­der­wer­pen vindt u de tucht­re­gle­men­ten per on­der­werp, zo­als sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie, al­ge­meen grens­over­schrij­dend ge­drag, do­ping en match­fixing.

On­af­han­ke­lijk on­der­zoek
In­dien er bij het ISR een of­fi­ci­ë­le mel­ding is ge­daan kan de aan­kla­ger een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek star­ten. Het doel van een on­der­zoek is om hel­der­heid te krij­gen over wat er ge­beurd is en wie daar schul­dig aan zou zijn. Er wordt on­der­zoek ge­daan naar fei­ten en om­stan­dig­he­den en hoor en we­der­hoor wordt toe­ge­past.

On­der­zoeks­ge­sprek
In de mees­te ge­val­len zult u door de on­der­zoeks­com­mis­sie van het ISR wor­den be­na­derd voor een on­der­zoeks­ge­sprek. U heeft tij­dens het ge­sprek het recht om te ho­ren wat de mel­ding te­gen u in­houdt. En u heeft het recht om zich te ver­we­ren. Het on­der­zoeks­ge­sprek wordt uit­ge­voerd door een on­der­zoeks­com­mis­sie, be­staan­de uit 2 of 3 er­va­ren on­der­zoe­kers. Zij zul­len ob­jec­tief het ge­sprek in­gaan. Voor­af­gaand aan het on­der­zoeks­ge­sprek ont­vangt u meer in­for­ma­tie, zo­dat u weet wat u kunt ver­wach­ten en wat uw rech­ten zijn. Uw con­tact­ge­ge­vens wor­den via de bond aan de ca­sema­na­ger ver­strekt. Daar wordt ver­trou­we­lijk mee om­ge­gaan.

Con­tact­per­soon pro­ce­du­re
Bij een mel­ding krijgt u een ca­se­ma­na­ger van het ISR toe­ge­we­zen. De ca­se­ma­na­ger be­ge­leidt het pro­ces van mel­ding tot aan uit­spraak, geeft u uit­leg over de pro­ce­du­re en stelt u op de hoog­te van de voort­gang. De ca­se­ma­na­ger neemt een on­af­han­ke­lij­ke po­si­tie in en fun­geert als con­tact­per­soon voor al­le par­tij­en.

Hulp of ad­vies no­dig?
Heeft u be­hoef­te aan een luis­te­rend oor of wilt u ad­vies? Neem dan al­tijd gra­tis, ver­trou­we­lijk en in­dien ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land. Of neem con­tact op met een ver­trou­wens­per­soon bin­nen uw sport­bond.Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.