Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Melding en procedure

Onderwerpen

Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.

De pro­ce­du­re uit­ge­legd


Met een mel­ding ver­zoekt u het ISR een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek te star­ten naar een ver­moe­de­lij­ke over­tre­ding of grens­over­schrij­den­de ge­dra­ging in de sport. Hier­door kan er hel­der­heid wor­den ver­kre­gen over wat er is ge­beurd en wie daar schul­dig aan zou zijn.

Het ISR is on­af­han­ke­lijk en be­har­tigt geen in­di­vi­du­e­le be­lan­gen. Het ISR treedt op na­mens de bond die het ISR heb­ben be­noemd als (tucht)recht­spre­kend or­gaan. Er wordt te al­len tij­de ob­jec­tief naar ca­su­ïs­tiek ge­ke­ken. Dat geldt voor de aan­kla­ger, de on­der­zoe­ks­com­mis­sie en de tucht- en be­roeps­com­mis­sie.

Een aan­kla­ger be­oor­deelt de mel­ding en be­sluit of er een on­der­zoek naar fei­ten en om­stan­dig­he­den no­dig is. Na het on­der­zoek kan de zaak door de aan­kla­ger wor­den ge­se­po­neerd, een schik­king wor­den ge­trof­fen of voor de tucht­com­mis­sie wor­den ge­bracht. Bij vol­doen­de be­wijs kun­nen zij de over­tre­der be­straf­fen.


Van mel­ding tot uit­spraak

Het ver­loop van de tucht­recht­pro­ce­du­re kort sa­men­ge­vat in fa­ses, van mel­ding tot uit­spraak:


In on­der­staan­de ani­ma­tie­vi­deo wordt de tucht­recht­pro­ce­du­re bij grens­over­schrij­dend ge­drag uit­ge­legd.

 

Een mel­ding ma­ken
Wilt u een mel­ding ma­ken bij het ISR?

  1. Con­tro­leer of uw sport­bond is aan­ge­slo­ten bij het ISR voor het on­der­werp van uw mel­ding. Ga naar aan­ge­slo­ten sport­bon­den >
  2. Is dat het ge­val, ga dan naar mel­ding ma­ken en vul het di­gi­ta­le mel­dings­for­mu­lier in. Een ca­sema­na­ger zal ver­vol­gens bin­nen en­ke­le werk­da­gen con­tact met u op­ne­men.

 

Vra­gen over de pro­ce­du­re?

Wij zijn op werk­da­gen be­reik­baar tus­sen 9:00 en 17:00 uur via
085 - 06 60 960
aan­kla­ger@isr.nl


Vra­gen over een lo­pend dos­sier?

Neem con­tact op met uw ca­sema­na­ger. Con­tact­ge­ge­vens vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.


On­der­steu­ning of ad­vies no­dig?

In­for­meer bij uw sport­bond of neem gra­tis en des­ge­wenst ano­niem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land.