Arbitrage sportsponsoring

Deze arbitragecommissie is ingesteld om geschillen voortvloeiend uit sponsorovereenkomsten te kunnen beslechten. 

De arbitragecommissie (kamer sportsponsoring) van het ISR heeft sinds 1 januari 2013 de plaats ingenomen van de indertijd door het Genootschap van Reclame en NOC*NSF ingestelde Arbitragecommissie Sportsponsoring (ACS). 

De kamer is in het leven geroepen om te voorkomen dat deze geschillen voor de gewone rechter zouden moeten worden beslecht, met alle nadelen van dien. Van de arbitragecommissie maakt in ieder geval een op het gebied van sportsponsoring deskundige arbiter deel uit. Er wordt sterk geadviseerd om deze vorm van arbitrage in de op te stellen overeenkomst op te nemen.

Geschillenbeslechting door middel van arbitrage kan alleen plaatsvinden op grond van een overeenkomst die partijen daartoe met elkaar aangaan. Het ISR is dan ook alleen bevoegd doordat in de model sponsorovereenkomst (zie de model sponsorovereenkomst met toelichting) een bepaling is opgenomen waarin partijen het ISR als arbiter voor sponsorgeschillen heeft aangewezen.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft een (civielrechtelijke) kamer voor geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten. Deze kamer sportsponsoring van het ISR is in staat  de sponsorgeschillen te behandelen voor alle bij NOC*NSF aangesloten bonden en hun verenigingen en individuele leden. Wanneer partijen een sponsorovereenkomst aangaan met geschillenbeslechting door middel van arbitrage dient derhalve (desgewenst) het model te worden gebruikt. 

Wanneer de clausule nog de voorganger van het ISR (de ACS) vermeld, zal in het geval van een conflict de beslechting ook nog wel aan het ISR opgedragen kunnen worden, maar dan alleen wanneer de partijen die al een conflict hebben alsnog overeenkomen dat het ISR als arbiter hun geschil zal beslechten.