Arbitrage

Arbitrage is rechtspraak door arbiters. De arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter.

Een arbitragecommissie behandelt een conflict op een manier die lijkt op die van de rechter. Zo'n commissie bestaat uit één of drie arbiters (scheidsrechters). De eiser dient schriftelijk een eis in en de tegenpartij reageert schriftelijk met een verweer. Eventueel volgt een tweede schriftelijke ronde. Daarna organiseert de arbitragecommissie een zitting waar de partijen hun standpunt mondeling kunnen toelichten. Ook kan de commissie getuigen en deskundigen horen of zelf kijken waarom het gaat. Arbitrage eindigt met een arbitraal vonnis wat bindend is voor alle partijen. Dat wil zeggen dat de uitspraak in beginsel zonder tussenkomst van de rechter ten uitvoer kan worden gelegd.

Tegen een arbitraal vonnis staat geen beroep open. Bij arbitrage wordt de uitspraak gedeponeerd bij de rechtbank.

Het arbitragereglement is hier te vinden.