Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Dis­clai­mer

 

Al­ge­meen
Stich­ting In­sti­tuut Sport­recht­spraak (Ka­mer van Koop­han­del 30189821), hier­na te noe­men ISR, ver­leent u hier­bij toe­gang tot www.isr.nl (hier­na: de 'Web­si­te'). Door de Web­si­te te ge­brui­ken stemt u in met de­ze dis­clai­mer. ISR be­houdt zich daar­bij het recht voor op elk mo­ment de in­houd van de Web­si­te aan te pas­sen of on­der­de­len te ver­wij­de­ren zon­der daar­over aan u me­de­de­ling te hoe­ven doen.

Be­perk­te aan­spra­ke­lijk­heid
De op de Web­si­te en in de nieuws­brie­ven ge­toon­de in­for­ma­tie wordt door ISR met con­stan­te zorg en aan­dacht sa­men­ge­steld. Des­al­niet­te­min is het mo­ge­lijk dat in­for­ma­tie die op de Web­si­te en/of in de nieuws­brie­ven wordt ge­pu­bli­ceerd on­vol­le­dig en/of on­juist is. ISR is niet aan­spra­ke­lijk voor eni­ger­lei di­rec­te of in­di­rec­te scha­de, van wel­ke aard dan ook, die voort­vloeit uit of in enig op­zicht ver­band houdt met de in­for­ma­tie op de web­pa­gi­na's en/of in de nieuws­brie­ven die niet juist, on­vol­le­dig en/of niet up-to-da­te is of met de tij­de­lij­ke on­mo­ge­lijk­heid om de Web­si­te te kun­nen raad­ple­gen.

Be­paal­de (hy­per)links op de Web­si­te en/of in de nieuws­brie­ven lei­den naar web­si­tes bui­ten het do­mein van ISR, wel­ke geen ei­gen­dom zijn van ISR, maar zijn lou­ter ter in­for­ma­tie van de be­zoe­ker op­ge­no­men. In­dien de­ze links ge­ac­ti­veerd wor­den, ver­laat men de Web­si­te van ISR. Hoe­wel ISR ui­terst se­lec­tief is ten aan­zien van de web­si­tes waar­naar ver­we­zen wordt, kan zij niet in­staan voor de in­houd en het func­ti­o­ne­ren daar­van, noch voor de kwa­li­teit van even­tu­e­le pro­duc­ten of dien­sten die daar­op wor­den aan­ge­bo­den.

Au­teurs­rech­ten
Al­le rech­ten waar­on­der al­le in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten op de in­houd (on­der meer tek­sten, af­beel­din­gen, hy­per­links, ge­luids- en/of vi­deo­frag­men­ten en/of an­de­re ob­jec­ten) van de Web­si­te blij­ven te al­len tij­de voor­be­hou­den aan ISR dan wel haar li­cen­tie­ge­vers. Ge­bruik hier­van is niet toe­ge­staan zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van ISR dan wel haar li­cen­tie­ge­vers. De­ze toe­stem­ming is niet no­dig voor per­soon­lijk, niet-com­mer­ci­eel ge­bruik.

E-mail­dis­clai­mer
ISR wil u er­op wij­zen dat de in­houd van e-mail­be­rich­ten en al­le daar­bij mee­ge­stuur­de bij­la­gen ver­trou­we­lijk kun­nen zijn en uit­slui­tend be­stemd zijn voor ge­a­dres­seer­de(n). In­dien u een e-mail­be­richt abu­sie­ve­lijk heeft ont­van­gen, wordt u vrien­de­lijk ver­zocht de af­zen­der te in­for­me­ren door dit e-mail­be­richt te re­tour­ne­ren en het e-mail­be­richt niet te ge­brui­ken en te ver­wij­de­ren.

ISR acht het van be­lang dat er zorg­vul­dig wordt om­ge­gaan met het ge­bruik van di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, waar­on­der e-mail. Me­de ge­let op de mo­ge­lij­ke ver­trou­we­lijk­heid van de in­houd van een e-mail­be­richt, ver­wacht ISR van u dat u een ont­van­gen e-mail­be­richt niet zo­maar zon­der voor­af­gaan­de toe­stem­ming van de ver­zen­der ver­der ver­spreidt, op eni­ge wij­ze open­baar maakt of ko­pi­eert.

ISR be­na­drukt dat aan het ge­bruik van di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, waar­on­der e-mail, ri­si­co's kle­ven. ISR gaat er van­uit dat u als ge­brui­ker van di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, de­ze ri­si­co's, waar­on­der niet ge­ga­ran­deer­de be­zor­ging van e-mail­be­rich­ten en even­tu­e­le bij­la­gen, on­juis­te of on­vol­le­di­ge over­bren­ging van de in­houd van een e-mail­be­richt en even­tu­e­le bij­la­gen, ver­tra­ging of vi­rus­sen, aan­vaardt.