Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Informatie en contact

Onderwerpen

Ope­nings­tij­den

Klach­ten en tips


Me­de dank­zij uw feed­back kun­nen wij blij­ven wer­ken aan het ver­be­te­ren van on­ze dienst­ver­le­ning. U kunt con­tact met ons op­ne­men via on­der­staand for­mu­lier. Wij pro­be­ren zo spoe­dig mo­ge­lijk te re­a­ge­ren.

Het ISR han­teert een for­me­le klach­ten­re­ge­ling. De­ze re­ge­ling is niet van toe­pas­sing op de in­houd, de mo­ti­ve­ring en de wij­ze van tot­stand­ko­ming van een tucht­rech­te­lij­ke be­slis­sing of ar­bi­tra­le uit­spraak. Even­tu­eel be­roep daar­te­gen is ge­re­geld in de des­be­tref­fen­de re­gle­men­ten.

 

Formulier klachten en tips


Onderwerp


Uw contactgegevens

Ope­nings­tij­den