Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Informatie en contact

Onderwerpen

Ope­nings­tij­den

Waar kunt u te­recht met wel­ke vraag?

 

 • Al­ge­me­ne vra­gen
  Bij al­ge­me­ne vra­gen over het ISR, de ad­mi­ni­stra­tie en be­drijfs­voe­ring kunt u tij­dens kan­toor­uren bel­len naar 085 - 06 60 960 of stuur een mail naar in­fo@isr.nl.

 • Vra­gen over een mel­ding of dos­sier
  Bij in­hou­de­lij­ke vra­gen over een mel­ding of dos­sier kunt u recht­streeks con­tact op­ne­men met uw aan­ge­we­zen ca­sema­na­ger van af­de­ling Aan­klacht & On­der­zoek. De con­tact­ge­ge­vens van uw ca­sema­na­ger vindt u in de pro­ce­s­cor­res­pon­den­tie.

 • Vra­gen over een pro­ce­du­re bij de tucht­com­mis­sie
  Bij vra­gen over een tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re (bij de tucht­com­mis­sie of be­roeps­com­mis­sie) kunt u con­tact op­ne­men met de af­de­ling Tucht­recht & Ge­schil­len­be­slech­ting via 085 - 06 60 960 of stuur een mail naar recht­spraak@isr.nl.

 • Vra­gen over ge­schil­len­be­slech­ting
  Het ISR kan ook recht­spre­ken via ar­bi­tra­ge of be­mid­de­len via me­di­a­ti­on. Neem con­tact op met af­de­ling Tucht­recht & Ge­schil­len­be­slech­ting via 085 - 06 60 960 of stuur een mail naar recht­spraak@isr.nl.

 • Voor ad­vies, hulp of emo­ti­o­ne­le steun
  Neem con­tact op met de ver­trou­wens­con­tact­per­soon of in­te­gri­teits­ma­na­ger bij uw sport­bond. Of neem con­tact op met het Cen­trum Vei­li­ge Sport Ne­der­land (CVSN), ge­heel ver­trou­we­lijk en in­dien ge­wenst ano­niem. Na het aan­ho­ren van uw ver­haal, kun­nen zij even­tu­eel ad­vi­se­ren naar het ISR te gaan om een zaak (ook) in het tucht­recht te be­han­de­len. Daar­naast on­der­steunt het CVSN bon­den en ver­e­ni­gin­gen met ad­vies en zijn er kor­te lij­nen met o.a. de (ze­den)po­li­tie, Slacht­of­fer­hulp Ne­der­land, Per­spec­tief Her­stel­be­mid­de­ling en tal van an­de­re hulp­ver­le­nings­or­ga­ni­sa­ties.

 

 

 

Ope­nings­tij­den