Reglement Algemeen Tuchtrecht

Hieronder treft u het Algemeen tuchtreglement. 

- Algemeen tuchtreglement ISR, versie 2015

 

Op de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is het Algemeen Tuchtreglement van de Stichting Instituut Sportrechtspraak van toepassing.

In de Tuchtreglementen is geregeld wanneer er sprake is van een overtreding, welke commissies bevoegd zijn straffen op te leggen, wie aangifte van een overtreding kan doen, welke rechten en verplichtingen de 'betrokkene' tijdens de tuchtzaak heeft en welke straffen kunnen worden opgelegd. De 'betrokkene' is volgens de Tuchtreglementen degene tegen wie aangifte is gedaan en die daarvoor kan worden bestraft maar ook degene aan wie een straf is opgelegd en die daarvan al dan niet in beroep komt.

Voor het doen van een aangifte heeft de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak informatie nodig die voor een juridische beoordeling noodzakelijk is. Vandaar de in het formulier gestelde vragen. Degene die aangifte doet is verplicht die naar waarheid te beantwoorden. De aangifte geldt voor de betrokkene als een tenlastelegging en vormt voor de tuchtcommissie de grondslag waarop een tuchtzaak wordt behandeld. Het is daarom noodzakelijk de aan te geven overtreding in overeenstemming met de feiten zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven en daarin zo nauwkeurig mogelijk aan te geven van welke overtreding men aangifte doet.

 Aan een aangifte zijn kosten verbonden. Een tuchtcommissie van het ISR kan een kostenveroordeling uitspreken voor (een deel van) de zaakkosten. Dat betekent dat een betrokkene die veroordeeld wordt (ook) dat deel van de kosten dient te betalen. Dat kan ook gelden voor een aangever van de zaak wanneer die in het ongelijk wordt gesteld. Zaakkosten betreffen de direct toe te rekenen vergoeding voor de juridisch secretaris, reis- en verblijfskosten (bij een mondelinge behandeling), porti- en kopieerkosten