Aangifteformulier Algemeen Tuchtrecht

Als u aangifte wilt doen van een vermeende overtreding van het algemeen tuchtreglement, dient u dit formulier in te vullen en te voorzien van eventuele bijlagen. 

De aangifte moet schriftelijk en ondertekend in origineel met vier kopieën (dit geldt ook voor de bijlagen!) worden ingediend bij het ambtelijk secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. De aangifte kan derhalve niet per fax of per e-mail worden gedaan. Het adres luidt: ambtelijk secretariaat Instituut Sportrechtspraak, Meeuwenlaan 41, 1021 HS Amsterdam; tel. (020) 846 32 31; e-mail: info at isr dot nl.