Aanklager

Het ISR heeft sinds 2017 een poule van aanklagers operationeel die -voor de bij het ISR aangesloten sportorganisaties- inzetbaar is voor ernstige misdragingen in de sport op het terrein van seksuele intimidatie, doping en matchfixing.

De aanklager onderzoekt (of verwijst door naar de onderzoekscommissie) brengt de zaak eventueel voor de tuchtcommissie, seponeert, of doet de zaak zelf af. Ook kan de aanklager in beroep gaan bij de Beroepscommissie. De aanklager is gelieerd aan het ISR, maar strikt gescheiden van de overige organen binnen het ISR zoals de tucht- en civiele kamers.

De aanklager houdt zich bezig met de behandeling van tuchtzaken volgens de ISR reglementen. De ingediende meldingen van (ernstige) misdragingen in de sport worden door de aanklager in behandeling genomen, waarna waarheidsvinding plaatsvindt. De aanklager stelt zelf onderzoek in, al dan niet met de ondersteuning van de Onderzoekscommissie Integriteit. De aanklager beoordeelt of een melding gegrond is en of deze binnen de kaders van de ISR reglementen valt. Indien de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de Tuchtcommissie, stelt de aanklager de aangifte op. De aanklager is ook bevoegd om eventueel in beroep te gaan bij de commissie van beroep.

Ten behoeve van de waarheidsvinding kan de aanklager een onderzoekscommissie inschakelen. De onderzoekscommissie heeft de taak om een melding te onderzoeken op waarheidsgehalte, juridische grond en verwijtbaarheid. De aanklager zal op basis van de verkregen feiten besluiten of en hoe een zaak verder wordt behandeld en zal deze juridisch voorbereiden.
In de poule van aanklagers dient deskundigheid aanwezig te zijn op de verschillende thema's. Voor elk type zaak zal een aanklager beschikbaar dienen te zijn met specifieke kennis over het betreffende onderwerp.

De aanklager ontlast de sportbond en het eventuele slachtoffer met een gedegen voorbereiding van een casus. Hij/zij kan ook in voorkomende gevallen een schikkingsaanbod doen. Een aanvaarde schikking heeft de werking van een tuchtrechtelijke uitspraak.