Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Samen voor een veilige
en eerlijke sport

ISR hero 2560x1440 01


Grensoverschrijdend gedrag komt helaas ook in de sport voor.

Dan is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn die worden gehandhaafd.
Door invulling te geven aan het tuchtrecht voor meer dan 80 aangesloten sportorganisaties,
draagt het ISR op een onafhankelijke wijze bij aan een veilige en eerlijke sport.

Tucht­recht in de sport


Het ISR be­oor­deelt ob­jec­tief of er spra­ke is van grens­over­schrij­dend ge­drag in de sport.
Aan­kla­gers la­ten on­der­zoek uit­voe­ren en be­oor­de­len mel­din­gen van ver­moe­de­lij­ke over­tre­din­gen. Tucht- en ar­bi­tra­ge­com­mis­sies be­oor­de­len op ob­jec­tie­ve en on­af­han­ke­lij­ke wij­ze de aan­gif­ten en ge­schil­len die aan hen wor­den voor­ge­legd.


ISR kan wor­den in­ge­scha­keld bij ver­moe­dens van sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie, al­ge­meen grens­over­schrij­dend ge­drag, match­fixing en do­ping in de sport. De af­zon­der­lij­ke re­gle­men­ten van de­ze on­der­wer­pen staan op de­ze web­si­te ge­pu­bli­ceerd even­als meer in­for­ma­tie over de tucht­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re bij het ISR.Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie >

Ongewenst seksueel gedrag dat als intimiderend, vijandig of vernederend wordt ervaren.

Intimidatie ongewenst gedrag icon 01

Algemeen tuchtrecht >

Grensoverschrijdend gedrag zoals geweld, machtsmisbruik en discriminatie.

Matchfixing

Matchfixing >

Het resultaat van een sportwedstrijd die volledig of gedeeltelijk bepaald wordt door een deelnemer die moedwillig verliest of vals speelt.

Doping

Doping >

Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

Aan­ge­slo­ten bij het ISR


Ruim 80 na­ti­o­na­le sport­or­ga­ni­sa­ties en sport­bon­den heb­ben het ISR in hun sta­tu­ten be­noemd als (tucht)recht­spre­kend or­gaan.

Nieuws